امیرجواهری لنگرودی: فریبرزرئیس دانا، رفیق روزهای سخت اکنون درمیان مان نیست!

امروز این انسان بذرافشان، در میان ما نیست. ساده نیست پذیرش اینکه رفیق فریبرز هم رفت. سخت است و بس سخت. انسانی جسور و آرمانخواه بود و نان را به تساوی می خواست و به راحتی با چیزی کنار نمی آمد ….

———————————————————-

2906

فریبرزرئیس دانا، رفیق روزهای سخت اکنون درمیان مان نیست!

امیرجواهری لنگرودی

فریبرزرئیس دانا، بزرگ مرد اقتصاددانی بامنش ،بدور ازعافیت طلبی های کاسبکارانه بود. اوصدای درگلو نگاهداشته شده محرومان و حاشیه نشین های تهیدست و نادیده انگاشته شده جامعه ما بود!
فریبرزدرزندگی روزانه اش ، درهمه صحنه های رویارویی برسر دفاع ازمنافع روزمره کارگران و زحمتکشان و اقلیت های ملی و مذهبی ، جسارت آمیزپیش میرفت وگاها ازگفتگو با خبرگزاری ایلنا و پذیرش انگ ، این و آن ، همه را به جان می خرید تا حرف خود را ولواندک وقیچی شده برزبان راند وازخود درحوزه اقتصادی و کارشناسی ردی به جا نهد.

او همواره بر زبان میراند : «ما از دولتی کردن حمایت نمی‌کنیم. آنچه می‌خواهیم اجتماعی کردن دارایی‌هاست» او می گفت : «در این سرزمین ثروتمندان بر قانون گذاری‌ها تاثیر گذاشتند. قوانین را به سمتی بردند که خصوصی‌سازی در خدمت انباشت سود باشد. …
درتمام دولت‌ها از این خصوصی‌سازی‌ها فقط خودمانی‌ها را بهره‌مند کردند…. این اعتراضات نشانه اگاهیست. این سیاست خصوصی‌سازی است که پدراقتصاد را درآورده ست….»

یکبار ازو پرسیدم: فریبرز عزیزم، آخر چرا خبرگزاری ایلنا و بی بی سی فارسی؟ گفت: تو بگو کجا؟ طبقه ما که نه روزنامه ای، نه رادیویی، نه تلویزیونی و نه صفحه ای مستقل ازخود نداشته و ندارد و من که ناسلامتی استاد ازقلم خارج شده دانشگاهم ومحروم ازتدریس، چگونه و کجاحرفم رابه هم اندیشانم،به تورفیقم ومخالفین فکری ام بزنم؟ خبرگزاری ایلنای که وامدارخانه کارگرویابی بی سی فارسی که هرچند سال یکباربه سراغم می آید،هرچند میدانم قیچ ام می کنند تا خود را دمکرات جا بزنند؛ برای من کُورسوی تخم پاشی ایست، که هزینه ای هم ازاین بابت پرداختم.

امروز این انسان بذرافشان، در میان ما نیست. ساده نیست پذیرش اینکه رفیق فریبرز هم رفت. سخت است و بس سخت. انسانی جسور و آرمانخواه بود و نان را به تساوی می خواست و به راحتی با چیزی کنار نمی آمد … چگونه ازسرطان تنش را رهانید ولی در دل بحران آفریده شده بی توجهی زورمداران ویروس ساز، تن اش تاب کرونا نیاورد وزندگی را بعد ازشش روزسخت، پایان برد و همه ما را در اندوه نبودنش اینگونه داغدار ساخت.
نه، نه، نه ساده نیست پذیرش اینکه دکترفریبرزدرمیان ما نیست … اصلا ساده وآسان نیست!

امروزحرف ها، متن ها ی سخنرانی هایش، آثاربه جا مانده ازخلاقیت های فکری وقلمی اش، آنچنان وبیگمان یاد اورا درمیان همگنانش ونسل ما وجوانترهای جامعه بروزنگه می دارد…
فریبرزانسان شرافتمند روزهای سخت، دشواری وظیفه که انسان ماندن است را به کمال پیمود وازخود ردهای پُرشماری درمیان نیروی رنج و کارجامعه به عنوان انسانی آرمانخواه بجا گذاشت!

من با اندوه درونم ودراطاق کارم که همواره با اونجوای قلمی فراوان داشتم، به یاد او که صدای خاموش نشدنی فرودستان وطبقه کارگرجامعه ما وهمه مردم زیرخط فقر و بیدادگری چرخه سرمایه داری بود، کلاه ازسربرمی دارم، به احترام می ایستم و درود می فرستم !

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۰
http://karegari.com

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.