سیاست های نئولیبرالیستی و سیستم بهداشتی و نارس و درهم شکسته آلمان در مقابله با ویروس واپیدمی کرونا

سیاست های خانم مرکل بی تفاوتی در مقابل جان انسانهاست. سپردن جان انسانها به بخش خصوصی و سودآوری نتیجه اش وضعیت امروزی در آلمانی است که از همه نظر امکانات بهره مند است ولی گرفتار در سیاست کنسرنهای بزرگ مالی است و تنها فکر صدر اعظم آن هم نجات بخش بانکی و مالی و کنسرنهاست و برقرار نگه داشتن سود آنها نه جان انسانها! ….

—————————————————–


سیاست های نئولیبرالیستی و سیستم بهداشتی و نارس و درهم شکسته آلمان در مقابله با ویروس واپیدمی کرونا

مرکل صدر اعظم آلمان: شصت تا هفتاد درصد درآلمان مبتلا به ویروس کرونامیشوند، انتظار فاجعه انسانی در آلمان؟

زهرا واگن کنشت از حزب چپ ها ی آلمان از وضعیت اداره بهداشت و سلامتی آلمان شدیدا انتقاد میکند و آنرا بازیچه سیاست های نئولیبرالیستی رژیم مرکل و شرودر از حزب دمکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی وسوسیال دمکرات ها میداند که طی سالهای گذشته براثر سیاستهای نئولیبرالیستی خود در کنار بخش های دیگر ، سیستم سلامتی وبهداشتی آلمان را هم مبدل به یک تجارت نمودند وبه خصوصی سازی گسترده آن پرداختند. او میگوید که بیمارستانها درگذشته درآلمان نباید سود دهی میداشتند امروزه در دست شرکتهای چند ملیتی مالی وکنسرنهای متفاوت است ، وفقط در جهت سود کار میکنند که البته این تمامی بخش بهداشت وسلامتی آلمان را در بر گرفته است.

دیگر پزشکان بصورت یک منبع درآمدزایی که باید بر اساس سود کار کنند تا پا برجا بمانند در آمده اند.
واگنشت میگوید که درآلمان بیش از سیصد هزاز پرستار تربیت شده وجود دارد که درشغل خود کار نمیکنند. و امروز اشپیگل اونلاین مینویسد که مشکل بزر گ آلمان “نداشتن به اندازه کافی نیروی پرستار تربیت شده است ” . راستی چرا وقتی که سیصد هزار پرستار تربیت شده وجود دارد اشپیگل اونلاین این را مینویسد؟ چون دقیقا براساس سود دهی به نیروی زحمتکش پرستار فشار چند برابر وپرداختی کمتر و همچنین استخدامی کمتر برای سود دهی بیشتر . این سیاست خصوصی سازی است وا مروز برخلاف دروغهایی که سیاستمداران آلمانی به مردم خود میگویند بهیچ روی سیستم سلامتی وبهداشت آلمان آمادگی با یک اپیدمی گسترده مانند ایتالیا را نخواهد داشت وبه همان شکل مردم قربانی این سیستم نئولیبرالیستی خواهند شد. در رسانه های رسمی و مین استریم آلمان هرگز این حقایق را به مرد م نمی گویند وبه علت واقعی آن وریشه آن که ناشی ا زسیاستهای نئولیبرالیستی و خصوصی سازی است را بیان نمیکنند .

سیاست های نئولیبرالیستی مافیایی مالی به جهان امروز دیکته میکند و باعث وبانی گسترده شدن وقربانی شدن انسانها در همه جای جهان است . اروپایی ها ملاها در تهران و رژیم ترامپ را بدرستی سرزنش میکنند که به مردم خود دروغ میگویند ولی یک مثل آلمانی میگوید :یک مثل آلمانی میگوید وقتی که خود در خانه شیشه ای نشستی سنگ اندازی نکن. این سیاستمداران آلمانی ورسانه های آلمانی بهتر است نگاهی به سیاستمداران کشور خود بیافکنند که چه سیاست فریب ودروغ وسود بری برای شرکتهای چند ملیتی مالی باز کرده اند که باعث شده است که امروز قادر نیستند به عنوان پیشرفته ترین کشورها به مبارزه و مهار کردن یک ویروس بپردازند؟ این ناشی از ساختار غارت وسود است که بر مرد م مسلط کرده اند در سراسر جهان.

تنها پیامی که صدر اعظم آلمان پس از مدتها سکوت برای مردم آلمان داشت این بود که: هفتاد در صد مردم به این بیماری واگیر میشوند و میلیونها انسان جان خود را از دست میدهند. مرسی خانم مرکل از این همه زحمتی که کشیدید! مرکل میگوید که شصت تا هفتاد درصد از مردم آلمان به این ویروس مبتلا میشوند وقتی که بین چهل وهشت میلیون تا پنجاه و شش میلیون نفر در آلمان مبتلا به این ویروس شوند یعنی یازده میلیون نفر نیاز به نگهداری بخش ویژه دارند. پانصد هزار تخت در کل آلمان وجود دارد و یک میلیون نفر پرستار. میتوان پیش بینی کرد که سیستم سلامتی آلمان درهم خواهد شکست. و در نتیجه میلیونها انسان بایستی که به سرنوشت خود واگذار شوند. و این یعنی میلیونها مرگ و میر.

این سیاست های خانم مرکل بی تفاوتی در مقابل جان انسانهاست. سپردن جان انسانها به بخش خصوصی و سودآوری نتیجه اش وضعیت امروزی در آلمانی است که از همه نظر امکانات بهره مند است ولی گرفتار در سیاست کنسرنهای بزرگ مالی است و تنها فکر صدر اعظم آن هم نجات بخش بانکی و مالی و کنسرنهاست و برقرار نگه داشتن سود آنها نه جان انسانها!

دانکه خانم مرکل با سیاست های صد انسانی نئولیبرالیستی و لابی گری برای سود!


منبع: صفحه فیس بوک جهان سوسیالیست
https://www.facebook.com
——————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.