شعر از حسین اکبری به بهانه شیوع ویروس کرونا

خانه نشینانِ امروز
به اندیشه و پرسش از خود:
کجاست آنکه فرمان از جایگاه خدایان می راند
و افکار اندیشمندان را
تشویشگر اذهان ….

————————————————-

2842

نه بر فراز قله عافیت
که در دره ای  پر درد و  ناخوش
از هجوم نکبتی که جهیدنش به هر سو
مرگی را عالم گیر تواند بود.
خانه نشینانِ امروز
به اندیشه و پرسش از خود:
کجاست آنکه فرمان از جایگاه خدایان می راند
و افکار اندیشمندان را
تشویشگر اذهان
و چاره را در قل و زنجیر و زندان؟
این نکبت را توان بازداشتن ِاز پرواز آیا دارد؟

“حسین اکبری”
اسفند ۱۳۹۸

————
منبع:
https://t.me/tribunesarzaminman

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.