مارتا جیمنز: «زنان، طبقه و سیاستھای ھویتی»، تاملاتی دربارۀ فمینیسم و آیندۀ آن

به انگیزۀ تجدید عھد و میثاق با پیکارِ جھانی زنان کارگر؛ «رزمندگان طبقۀ کارگر» علیه تبعیض طبقاتی و جنسیتی
نویسنده: خانم مارتا جیمنز، پرفسور علوم اجتماعی دانشگاه ایالت کلرادو و نویسندۀ کتابِ «مارکس، زنان و بازتولید اجتماعی سرمایه داری» به ھمراه جستاری به قلمِ دانشجوی پزشکی؛ از پیشتازان مبارزات دانشجویی – کارگری.
ترجمه: آناھیتا اردوان ….

————————————————————

2821

نیروھای تولید مادی جامعه در مرحلۀ معینی از توسعه و رشد خود با مناسبات تولیدی – حقوقی موجود و مناسبات مالکیتی که در چارچوب آن کار کرده اند، در تضاد می افتند. تغییرات حاصله در پایه ھای اقتصادی دیر یا زود به دیگرگونی روبنا منتھی میگردد… بازشناختن و تمیز قائل شدن بینِ دیگرگونی مادی شرایط اقتصادی تولید- [ و من اضافه میکنم بازتولید نیز].. و اشکال ایدئولوژیکی که انسانھا از تضادھا، مشکلات و مصائبِ آن، آگاه و به نبرد برمیخیزند، ضروری است.
نقد اقتصاد سیاسی «کارل مارکس»

———–

ادامه مطلب در فرمت «پی در اف» در لینک زیر ….

http://lajvar.se/pdf/zan-anahita-roz.pdf

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.