سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: ۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد!

پدر سالاری، مرد سالاری، افکار عقب مانده و نظام سرمایه داری همچنان بر طبل نابرابری ها می کوبند و صدای حق خواهی زنان و مردان برابری طلب را با زندان و شکنجه جواب می دهند.  ….

—————————————————–

8-mars

۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد!

از هشت مارس ۱۸۷۵ که زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار و بهبود شرایط مناسب کار شدند، این تظاهرات با حمله پلیس و ضرب و شتم زنان، روبرو شد.

اما از آن تاریخ تا کنون زنان و مردانی که خواستار برابری در تمام شئونات اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی  هستند، دست از مبارزه برنداشته و در این مبارزه بی امان با وجود خشونت های اعمال شده توسط دولت های سرمایه داری، همچنان بر خواست و مطالبات خود پای می فشارند.

تاریخ مبارزه طبقه کارگر با آتش و خون نوشته شده است چرا که صاحبان زر و زور در مقابل هم طبقه ای هایمان همیشه با خشونت وارد عمل شده اند و جواب آنها به خواست ما کارگران، گلوله و زندان ، شکنجه و اعدام‌ بوده است.

ما روز ۸ مارس را در شرایطی گرامی  می داریم که همچنان سایه شوم تبعیض و نابرابری ها بر سراسر جهان حاکم است.
اگر چه در  بعضی از کشور ها زنان توانسته اند با مبارزه سخت و‌پیگیر، بخش کوچکی از مطالبات خود را به نظام های موجود تحمیل کنند، اما در ایران با تمام از خود گذشتگی ها و مبارزات تا کنونی، هنوز خواست های اولیه زنان متحقق نشده است.

پدر سالاری، مرد سالاری، افکار عقب مانده و نظام سرمایه داری همچنان بر طبل نابرابری ها می کوبند و صدای حق خواهی زنان و مردان برابری طلب را با زندان و شکنجه جواب می دهند.

زنان به معنای واقعی کلمه در نظام سرمایه داری، آزاد، برابر و رها نخواهند شد، اما این بدان معنی نیست که باید در مقابل ستم و تبعیض های موجود تسلیم  شد، بلکه ضروری است تا رسیدن به جامعه ای آزادی و برابر تا رفع استثمار انسان از انسان، برعلیه تبعیض و نابرابری ها به مبارزه برخواست، زیرا پیش روی و کسب هر گونه بهبود در شرایط کار و زیست و بدست آوردن مطالبات جنبش زنان در شرایط کنونی بخشی از یک‌ مبارزه طبقاتی می تواند باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۸ مارس، روز جهانی زن را به زنان کارگر و زحمتکش و تمام زنانی که برای آزادی و برابری مبارزه  می کنند را تبریک می گوید.

تا زن‌ آزاد نگردد هیچ آزادی دیگری تحقق نمی یابد!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
https://t.me/syndica_7tape

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.