اتاق پالتاکی «شورا» برگزار می‌کند: حاکمیت شوراها و آلترناتیوهای رقیب

زمان: جمعه سیزدهم مارس ۲۰۲۰، بیست و سوم اسفند ۱۳۹۸
ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی، ۲۱:۳۰  تا ۲۴:۳۰ به وقت ایران ….

——————————————————

اتاق پالتاکی «شورا» برگزار می‌کند: حاکمیت شوراها و آلترناتیوهای رقیب

2817

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.