قتل زن جوان توسط همسرش در آستانه هشت مارس

کودکی که در ۱۴ سالگی به ازدواج در آمده بود در ۱۵ سالگی توسط همسرش به قتل رسید. ….

———————————————–
روز چهارشنبە ٣٠ بهمن ٩٨  یک دختر ١۵ سالە اهل بانە با هویت ”کوثر گل سوغانلو“ کە در سن ١۴ سالگی ازدواج کردە بود، توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە و جانش را از دست دادە است.

کوثر گل سوغالو، توسط همسرش با هویت فرزاد احمدی اهل سردشت و ساکن پیرانشر بە قتل رسیدە و خانوادە احمدی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردە بودند. پس از چهار روز معلوم شدە کە کوثر توسط خانوادە همسرش بە قتل رسیدە و جسد وی روز شنبە بە پزشک قانونی ارومیە منتقل شدە است.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.