بهروز سورن: رفقا نقطه سر خط!

همانطور که در لیست اجزاء مشاهده میشود تکیه گاه این فراخوان همان سازمانها و احزاب سنتی هستند که دعوت میشوند. در انتها نیز برای رفع کسری این بلوک به فعالین چپ در داخل و خارج از کشور اشاره میشود. تردیدی نیست که نگارندگان درکی واقع بینانه از وضعیت چپ سوسیالیست در داخل و خارج از کشور ندارند. دهان را باز کرده اند اما هیچ صدای جدیدی از آن خارج نمیشود. تولدی را وعده میدهند که نطفه ای قرار نیست برای آن بسته شود.این نطفه چنانچه با روش های کهنه و تجربه شده غیر دمکراتیک, محفلی و فرقه گرایانه بسته شود هرگز تولدی را بشارت نخواهد داد. بنابر این پیشنهاد من این است که رفقا نقطه سر سطر ….

————————————————-

بهروز سورن: رفقا نقطه سر خط!

هسته اولیه بلوک چپ و کارگری: طرح پیشنهادی برای تشکیل بلوک چپ انقلابی، کارگری و سوسیالیستی

متنی در سایت گزارشگران منتشر شد با عنوان: طرح پیشنهادی برای تشکیل بلوک چپ انقلابی، کارگری و سوسیالیستی

ابتدا خواستم از کنار آن بگذرم و ندیده اش بگیرم. اما از آنجا که این متن پیشنهادی است و معضل فکری فعالین جنبش چپ در داخل و خارج از کشور طی دهه ها بوده است, نتوانستم و این چند خط را به نقد آن میپردازم. پیشنهاد تشکیل بلوک چپ انقلابی, کارگری و سوسیالیستی است و در واقع نگارندگان آن کلیت چپ سوسیالیست و کارگری را مخاطب قرار داده اند. اما در ادامه متن و بمرور این کلیت را خود با ایجاد مانع تجزیه میکنند و انشعاب میدهند. میدانیم بخش بزرگی از این چپ اعتقادی به جمهوری دمکراتیک شورایی و ( جای دیگر ) حکومت شورائی ندارند. بیان اینگونه شعارها در متن نشاندهنده این است که قرار نیست تشکیل این بلوک روندی دمکراتیک و عمومی بخود بگیرد چرا که نگارندگان آن از نقطه صفر دمکراتیک این روند پیش از آن عبور کرده اند. سمت گیری را مشخص کرده اند. جایی برای دگراندیشان چپ و سوسیالیست باقی نگذاشته اند. گویا چتر خودشان را باز کرده اند و از سایر خدمه چپ و سوسیالیست میخواهند زیر چتر آنها خیمه بزنند.

میدانیم که بخش غیر قابل چشم پوشی و عظیم این نیروها که قرار است با این چند پاراگراف بلوک تشکیل دهند را منفردین سیاسی و کارگری و فرهنگی چپ تشکیل میدهند. تجربیات سازمانها و تشکلهای سیاسی سنتی چپ ما ایرانیان در چند دهه گذشته با سریالی از شکست مواجه بوده است. این تشکلها حتی در مجموعه هایی دیگر و دمکراتیک نیز نتوانستند صدایی یگانه داشته باشند. به بیان دیگر هرگونه بلوکی چپ و سوسیالیست بدون حضور تعیین کننده فعالین منفرد و مستقل از جریانات متشکل حزبی تلاشی است تکراری و ناموفق. نطفه ای است که هرگز متولد نمیشود. فرقه گرایی چونان ویروسی کشنده بسرعت آنها را در هم می پاشد. هیچیک از سازمانها و احزاب سنتی حتی خودشان را هم نتوانستند یکپارچه حفظ کنند و دستخوش انشعابات بسیار بودند.

نگارندگان حتی اجزاء این بلوک را نیز برشمرده اند.

اجزاء این اتحاد پایدار به این شرح است
احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست درخارج کشور
تشکل ها محافل چپ در داخل و خارج کشور
پیشروان جنبش کارگری و فعالین چپ در داخل و خارج کشور

همانطور که در لیست اجزاء مشاهده میشود تکیه گاه این فراخوان همان سازمانها و احزاب سنتی هستند که دعوت میشوند. در انتها نیز برای رفع کسری این بلوک به فعالین چپ در داخل و خارج از کشور اشاره میشود. تردیدی نیست که نگارندگان درکی واقع بینانه از وضعیت چپ سوسیالیست در داخل و خارج از کشور ندارند. دهان را باز کرده اند اما هیچ صدای جدیدی از آن خارج نمیشود. تولدی را وعده میدهند که نطفه ای قرار نیست برای آن بسته شود.این نطفه چنانچه با روش های کهنه و تجربه شده غیر دمکراتیک, محفلی و فرقه گرایانه بسته شود هرگز تولدی را بشارت نخواهد داد. بنابر این پیشنهاد من این است که رفقا نقطه سر سطر!

در ابتدا توضیح دهید که که هستید؟ و از کدام مناسبات و مجاری دمکراتیک این فراخوان بیرون آمده است؟
همه چیز جز یک نام مخفی است! حرفی از روند شکل گیری این پلاتفورم یا فراخوان نیست. از ارتباطات افقی و غیر عمودی گفته میشود حال آنکه بدلایل امنیتی هسته رهبری مخفی پیش از آن تشکیل شده است!

دوم توضیح دهید آیا مخاطب شما کلیت چپ سوسیالیست در داخل و خارج از کشور است یا آن بخش یا نحله ای که به حکومت شورائی, خود مدیریتی شورائی, جمهوری دمکراتیک شورایی معتقد است؟ میدانیم که مثلا در هفت تپه یا سندیکای واحد نیز اختلافات نظری موجود است. آیا شما آن بخش شورایی قضایا را مخاطب میدانید و یا کلیت جنبش و فعالین کارگری را؟

سوم چرا باید فعالین سیاسی منفرد و مستقل از تشکلهای سنتی که پتانسیل بسیار فراتر و تعیین کننده تری برای تشکیل  این بلوک  دارند, به فراخوان پر تناقض و مبهم شما پاسخ مثبت بدهند؟

آیا طیف بسیار گسترده این فعالین نیازی به اتاق های فکری در بسته و ناشناخته داشته است؟ و یا قرار است بعنوان نیروی ژوکر این بلوک مورد استفاده قرار گیرد؟
آیا دلایل امنیتی کافی است که این فعالین با چشم بند به دعوت شما پاسخ دهند؟
چنانچه در نظر دارید سازمانها و احزاب را به این پیام دعوت کنید که هم اکنون هفت سازمان و هسته و حزب در کنار یکدیگر قرار دارند چرا شما به آنها نمی پیوندید؟

این متن حاوی نکاتی بسیار بحث برانگیز است و قطعا پاسخ به این سوال نیست
( مردم همین سوال را در مورد عدم اتحاد در میان خود چپ انقلابی و پیشروان کارگری مطرح می‌کنند، و آنها در این سوال درباره تشتت چپ محق هستند)

بهروز سورن
۲٫۲٫۲۰۲۰
منبع: سایت گزارشگران
http://gozareshgar.com

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.