عدالت‌ به‌ مسلخ‌ میرود!

بیش از چهل‌ویک‌ سال‌ زندان در یک پرونده برای هفت نفرفرهنگی! ….

——————————————–

قربانی دستگاه‌ قضاست نه‌ فرهنگیان!
اینبار دست جفای دستگاه قضایی کشور با فشار دستگاههای اطلاعاتی، از شرق کشور،  استان کوچک و محروم  خراسان‌شمالی، بیرون زده است.

مهر و آبان ۱۳۹۷ در پی اعتراضات صنفی فرهنگیان، هفت نفر از معلمان خراسان شمالی، بازداشت شدند که پس از روزها بازداشت بطور پراکنده با قید وثیقه آزاد گشتند.
محمدرضا رمضانزاده مسئول هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی است.
سعیدحقپرست،علی‌ فروتن‌، حمیدرضا رجایی و حسین‌ رمضانپور اعضای هیات مدیره انجمن هستند.
مصطفی‌ رباطی و حسن‌جوهری اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی میباشند!
یک  پرونده کاملا ساختگی پنج جلدی با بیش از دوهزار صفحه توسط اداره اطلاعات با اتهامات واهی تشکیل میشود و برای رسیدگی و صدور کیفرخواست پس مراحل بازپرسی در دادسرا، راهی دادگاه عمومی و انقلاب میشود.

که در مجموع :
۱.   محمدرضا رمضانزاده مجموعا به  پانزده‌ سال‌ زندان، ۷۴ ضربه شلاق، حدود سه میلیون جریمه نقدی، محرومیت از فعالیتهای حزبی
۲.  حسین رمضانپور مجموعا به هشت‌ سال‌ زندان،  دو تا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از فعالیتهای حزبی
۳.  حمیدرضارجایی مجموعا به  چهارسال‌زندان، محرومیت از فعالیتهای حزبی
۴.  علی‌ فروتن
۵.  مصطفی‌ رباطی
۶،  سعید حقپرست
۷،  حسن‌ جوهری هریک به سه‌سال‌وهشت‌ ماه‌ زندان محکوم شده اند.

احکام بدوی صادره در دادگاه عمومی در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز عینا تایید شده‌اند و احکام دادگاه انقلاب، رای بدوی میباشند و قابل تجدید نظرخواهی هستند.
جزییات این احکام به تفکیک اتهامات مطرح شده و قابلیت اجرایی، پس از اطلاع کامل از شیوه ی اجرا، از طریق  همین  کانال‌تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران منتشر خواهد شد.

شایان ذکرست که علاوه بر پرونده های دستگاه قضا ، پرونده‌هایی نیز در  هیات‌رسیدگی به تخلفات‌اداری‌کارکنان‌دولت اداره آموزش و پرورش استان خراسان شمالی برای این معلمان مطرح گشته است که درنهایت برای  محمدرضارمضانزاده حکم بدوی بازنشستگی پیش از موعد با کسر یک گروه و برای  حسین‌رمضانپور حکم قطعی تایید شده هیات تجدیدنظر، تبعید یکساله محل خدمت از بجنورد به آشخانه، درون استان،  صادر گردیده است.  سعیدحقپرست و  علی‌فروتن نیز توبیخ کتبی درج درپرونده میگیرند.

پرسش از افکار عمومی، حقوقدانان،  مسئولین کشوری و حوزه قضایی اینست که آیا اعمال چنین فشارهای وحشتناکی بر تعدادی معلم که تمامی فرهنگیان استانشان  و  بسیاری از معلمان کشور بر ماهیت و صداقت و سلامت فعالیتهای صنفی این افراد آگاه هستند، جز  قربانی‌کردن‌حق‌و‌عدالت مفهوم دیگری  دارد!؟

منتظر گزارشات کامل با جزییات بیشتر در خصوص این پرونده ها باشید.

شورای‌‌هماهنگی‌ تشکلهای‌صنفی‌ فرهنگیان‌ایران
نهم بهمن ماه ۹۸

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.