بستری شدن محمد خنیفر دربیمارستان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن ابراز تأسف به خاطر حادثه پیش آمده امید وار است که هرچه زودتر ازبستر بیماری رها شده و به مبارزات کارگری ادامه دهد. ….

—————————————

2595

نان کار آزادی
شادی رفاه آبادی

مطلع شدیم که محمد خنیفر دچار سانحه  تصادف شده و متاسفانه از ناحیه لگن دچار شکستگی شدید شده و اکنون  تحت عمل جراحی وپیوند زدن ‌پلاتین قرار گرفته است. وی درحال حاضر در بیمارستان بستری وتحت درمان پزشکی میباشد.

محمد خنیفری کارگر نیشکر هفت تپه در اعتصابات سال ۹۷ به دلیل اعتراض به عدم پرداخت دستمزد های عقب افتاده ونبود امنیت شغلی کارگران نیشکر هفت تپه، به همراه اسماعیل بخشی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دفاع از هم طبقه ای های خود در نیشکر هفت تپه، از کار اخراج شده است.

همچنین  محمد خنیفر، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان واعضای نشریه اینترنتی گام، همگی به ۵/پنج/سال حبس زندان محکوم می باشند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن ابراز تأسف به خاطر حادثه پیش آمده امید وار است که هرچه زودتر ازبستر بیماری رها شده و به مبارزات کارگری ادامه دهد.

۷/بهمن/۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
syndica.hafttape@gmail.com

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.