انگلستان سازمان حزب اللە را تروریستی اعلام کرد

خزانە داری انگلستان امروز اعلام کرد کل مجموعە سازمان حزب اللە را بە لیست گروەهای تروریستی اضافە کردە و تمام دارائی هایشان را بلوکە خواهد کرد.
انگلستان پیشتر بخش نظامی حزب اللە را در لیست گروەهای تروریستی قرار داد ە بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.