تقی روزبه: شخصیت سازی و تلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش ها!

یکی از شگردهای شناخته شده بورژوازی و نظام های هرمی و سلسه مراتبی، چهره سازی و بازنمائی جنبش ها در قالب شخصیت ها و رهبران و نمادها و نهادینه کردن آن ها در این یا آن فرد و جریان و ساختارهای سلسه مراتبی است تا از این طریق بهتر بتوان جنبش ها را کنترل کرد و آن را به زمین بازی خود کشاند. ….

———————————————————

2238

شخصیت سازی و تلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش ها!

یکی از شگردهای شناخته شده بورژوازی و نظام های هرمی و سلسه مراتبی، چهره سازی و بازنمائی جنبش ها در قالب شخصیت ها و رهبران و نمادها و نهادینه کردن آن ها در این یا آن فرد و جریان و ساختارهای سلسه مراتبی است تا از این طریق بهتر بتوان جنبش ها را کنترل کرد و آن را به زمین بازی خود کشاند. از همین روست که جنبش های جدید ضدسیستم و رهائی، تا آن جا که می توانند سعی می کنند گرفتار چنین دامچاله ای نشوند. امتناع جلیقه زردها که دولت فرانسه سعی وافری بکار برده است که با عناوینی چون رهبر تراشی و سخن گو و غیره آن ها را به زمین بازی مصالحه و سازش خود بکشد و از آن طریق مطالبات آن ها را مصادره و اخته کند نمونه جالبی است از این گونه تلاش ها و امتناع ها.

نگاه دیگری به جنبش های سبز نیمه دوم قرن بیستم نیز حاکی از چگونگی جذب آن ها در درون سیستم و لاجرم تداوم تاخت و تاز سرمایه به محیط زیست است که امروزه بیلانش برای همگان مشهود است. در آمریکا این پدیده جذب درون سیستمی به شکل پیچیده ای اتفاق افتاده است. جنبش اشغال وال استریت که در بیرون از سیستم پای گرفت، نظام را ناگزیرساخت که به شکل پیچیده ای با آن برخورد کرده و آن را در درون سیستم نمایندگی کند. ظهور اوباما بازتاب همین روند و بخشی از این گونه تلاش ها با شعار نجات «طبقه متوسط» در حال ذوب شدن و دادن برخی شعارهای رفاه اجتماعی با شعار«تغییر آری، ما می توانیم!» بود. سیستم، نمایندگی و بازتاب دادن مطالبات و اعتراضات انباشته شده را رأسا بدست گرفت و برای این منظور در میان دو حزب اصلی حاکم برعرصه سیاسی آمریکا، چه حزبی مناسبت تر و منعطف تر از حزب دموکرات بود؟. از همین رو فرکانس های این جنبش تا حد زیادی به درون سیستم و جدال های درونی آن منتقل گشت که البته خود موجب دوگانگی و تشدید شکاف های درونی نظام سرمایه داری و سیستم سیاسی شد که طرف دیگر آن را حزب رقیب و سرانجام ترامپ با شعارهای نئوفاشیستی و فرافکنانه به عهده گرفت. از سوی دیگر همراه با طرح مطالباتی که خود سرمایه داری با وجود وعده وعیدهای نیم بندش قادر به تحقق آن ها نیست و چنان که شاهدیم بوده ایم در حزب دمکرات هم چون بازتاب دهنده نسخه رفرمیستی آن اعتراضات، جناح راست و مرکزحزب همواره سعی کرده است که سر بزنگاه این جریان و سخنگویان آن را فلج کرده و اجازه ندهد که جناح چپ حزب صحنه گردان اصلی شود و اکنون هم جرج بایدن و یا میلیاردر تازه وارد نیویورکی و اگر این ها کفایت نکردند حتی ورود مجدد خانم کلینتون برای به داوگذاشتن مجدد شانس خود در برابر ترامپ و در اصل برای جلوگیری از پیشروی جناح چپ درون حزبی نیز منتفی نیست. در آن سو جناح چپ حزب دمکرات حتی مدعی تبدیل این حزب به یک حزب کارگری است!*

باری، جنبش های جدید که با حضور بدن جامعه و کنشگری مستقیم و بی واسط سوبژکتیویته های جدید شناخته می شوند، حضورشان در میادین مبارزه به معنای زدن مهر باطله به تلاش های معطوف به بازنمائی خود و جامعه توسط نخبگان و این یا آن رهبر و شخصیت و نهادینه سازی آن ها است. از همین رو درجه موفقیت و بالندگی آن ها در گرو آن است که تا چه اندازه پایشان را روی این پوست خربزه هائی که بورژوازی به زیرپایشان می افکند بگذارند. البته نباید با وجود ضرورت تعمیق چنین روندهائی، با ساده سازی صحنه سیاسی، منازعات و ظرفیت های موجود در روندهای  انتقالی و پیچیده ای را که جریان دارد نادیده گرفت و در همین راستا ضمن مقابله راهبردی با اصل روند بازنمائی توسط این یا آن شخصیت و نهاد، تا آنجائی هم که مقدور است نباید اجازه داد که حریف به آسانی این گونه نمادها را مصادره کند که اساسا با زیر فشار قرار گرفتن ممتد آن ها توسط خود جنبش و بکارگیری تدابیری چون تکثیر نمادها و سخن گویان و …  در برابر تحمیل امیال سیستم صورت پذیراست. بر همین مبنا، قاعدتا حول مقابله با تصاحب همین نمادها هم مبارزه جریان دارد و اجازه داده نمی شود که آن ها به آسانی تبدیل به طعمه مصادره شوند آن گونه که بورژوازی در سودای آن است: تبدیل آن ها به تصمیم گیرانی مؤثر و سرنوشت ساز بر فرازجنبش.

تقی روزبه -  ۱۱ دسامبر۲۰۱۹

*- سندرز می گوید دموکرات های از یک فوق ثروتمندحمایت نخواهندکرد. مدیراجرائی دموکرات های عدالت خواه: یکی از بحران هائی که هر دو حزب به آن دچارهستند گروگان گرفته شدن دموکراسی توسط شرکت های بزرگ است. دموکرات ها قراراست حزب طبقه کارگر باشند. در حال حاضر رهبری حزب دموکراتها با هوادارانش فاصله بسیار دارد:
https://www.entekhab.ir/fa/news/515911

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.