فراخوان عام، به یاد جانباختگان راه آزادی و رهایی درایران

پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ ساعت ۴ میدان یرن توریت- گوتنبرگ ….

———————————————–


2097

فراخوان عام، به یاد جانباختگان راه آزادی و رهایی درایران

پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ ساعت ۴ میدان یرن توریت- گوتنبرگ

انسان های شرافتمند وآزادیخواهان!
حضورپرشکوه همه شما درهوای سرد عصرشنبه ۲۳نوامبر درمیدان یرن توریت نشانه بلوغ سیاسی واجتماعی یکایک تان درباره فضای سیاسی ایران است . بدین وسیله سپاس و امتنان خود را تقدیم یکایک تان کنیم .

امروزشرایط بس سخت ودهشتناکی متوجه موج وسیع دستگیرشدگان درون زندان ها است .
خطر« مجازات سخت» گروه وسیعی ازدستگیر شد گان خیزش آبان ماه را تهدید می کند.
به اطلاع همگان میرسانیم : درست روزشنبه ۲ آذر(۲۲نوامبر) مرکزاطلاع رسانی ناجا ازدستگیری ۱۸۰نفر از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی قاضی القضات مرگ آفرین، دیروز تهدید کرده بود که «کسانی که در روزهای اخیرازفضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است». دادستان ایران هم گفتهاست : « دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر “هیچ خط قرمزی” نخواهد داشت.»

اکنون که هزاران بازداشتی زن و مرد این جنبش درچنگ حاکمیت زندان وشکنجه درسراسر ایران اسیرهستند، حاکمان تلاش دارند تا با کشتن عده ای ازآنها و یا شکنجه و حبس های طویل المدت از مردم انتقام بگیرند ورعب و وحشت ایجاد کنند. نباید زمان را ازدست بدهیم تا باردیگر دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی تمامیت جامعه ما را داغدار نماید . فردا خیلی دیر است!

ماهمه شما آزادگان رامخاطب قرارمی دهیم،تادرهم‌صدایی با هم برای آزادی همه زندانیان دستگیرشده یک هفته خیزش آبان ماه۱۳۹۸یک صداشعاربدهیم:زندانی سیاسی-عقیدتی،وهمه آنهایی  که دستگیر شده،بدون قید و شرط آزاد باید گردد!

ما روز پنجشنبه میدان یرن را به یاد جان ها و خون های ریخته شده در کف خیابان های ایران ؛ شمع آجین خواهیم کرد . همه شما درانجام این وظیفه انسانی می توانید به ما یاری برسانید و هرگونه پیشنهاد وابتکارعمل هایتان را با ما درمیان بگذارید.

دیدار ما روزپنجشنبه ۲۸نوامبر۲۰۱۹ساعت ۴، در میدان یرن توریت- گوتنبرگ .

جمعی ازفعالان سیاسی وپناهندگان- گوتنبرگ

تلفن های ارتباط : ۰۷۳۶۷۷۸۸۱۵ / ۰۷۹۸۰۹۹۹۰

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹

farakhan-gotenberg

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.