بیانیه شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران

ما جمعی از نیروهای مدافع جنبش های اجتماعی در ایران – خارج کشور که مدتی است در تلاش برای ایجاد تشکلی فراگیر هستیم، برای همبستگی و دفاع از این جنبش، و به این مناسبت، زودتر از موعد با بیانیۀ زیرین اعلام موجودیت کرده و در کنار شما می ایستیم و بسیار خرسندیم که آغاز فعالیت ما همزمان با چنین جنبش عظیمی است، تا بتوانیم به سهم خود در انتشار گستردۀ اخبار و گزارشات مبارزات شما دلاوران پرداخته و با تشکیل اکسیون های اعتراضی برای جلب حمایت های بین المللی بکوشیم و پژواک فریادهای حق طلبانۀ شما باشیم ….

—————————————————

bayaniye

بیانیه عمومی
با درود و افتخار به زنان و مردان جان به لب رسیده ایران که برای احقاق حقوق انسانی خود و مقابله با سرکوب وحشیانه استبداد حاکم,  تا پای مرگ به پا خاسته اند و با گرامی داشت یاد و جانبازی  انسان هایی که قهرمانانه جنگیدند و جان عزیز خود را در این خیزش توده ای از دست دادند.

ما جمعی از نیروهای مدافع جنبش های اجتماعی در ایران – خارج کشور که مدتی است در تلاش برای ایجاد تشکلی فراگیر هستیم، برای همبستگی و دفاع از این جنبش، و به این مناسبت، زودتر از موعد با بیانیۀ زیرین اعلام موجودیت کرده و در کنار شما می ایستیم و بسیار خرسندیم که آغاز فعالیت ما همزمان با چنین جنبش عظیمی است، تا بتوانیم به سهم خود در انتشار گستردۀ اخبار و گزارشات مبارزات شما دلاوران پرداخته و با تشکیل اکسیون های اعتراضی برای جلب حمایت های بین المللی بکوشیم و پژواک فریادهای حق طلبانۀ شما باشیم

زنده باد رزم دلاورانه تان!
پیروز باد مبارزات گستردۀ مردمی تا سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی!!

متن بیانیه:
به کارگران و زحمتکشان ایران و افکار عمومی جهان!
رژیم جمهوری اسلامی برای اکثریت مردم ایران حاصلی جز فقر، استثمار، بی حقوقی، تبعیض و سرکوب نداشته و ندارد. مبارزات جاری مردم  بیانگر این واقعیت عینی است که آنان از شرایط فلاکت بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود به ستوه آمده و خواهان تغییر آنند. آنگاه که قدرت سیاسی  سرمایه داری حاکم در برابر خواست و مطالبات کارگران، زحمتکشان و منافع اکثریت جامعه قرار میگیرد، زمینه های عینی یک انقلاب اجتماعی برای سرنگونی چنین نظامی فراهم می شود.

ما از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم که بطور گسترده  و به اشکال گوناگون در ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جریان دارد، پشتیبانی و در راستای حمایت از جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی و بازتاب مبارزات آنان در سطح بین المللی تلاش می کنیم.

در مقابل سیاست ها و مداخلات رژیم جمهوری اسلامی در خاور میانه و نیز در رویارویی با هر گونه دخالت قدرت های امپریالیستی در ایران باید ایستاد. مسئله تعیین تکلیف با رژیم اسلامی در ایران امر خود مردم است و پشتیبان واقعی آنان در عرصه بین المللی طبقه کارگر، تشکل های سوسیالیستی و نیروهای مترقی، آزادی خواه و مدافع حقوق انسان ها  هستند.

ما، به عنوان بخشی از نیروهای چپ و آزادی خواه در خارج از کشور، برمبنای توافقات مشترک و متکی بر جنبش های اجتماعی در ایران، برای تحقق خواست های مبرم و ضروری اکثریت مردم فعالیت می کنیم. آگاهیم که تحقق این خواست ها امر خود مردم و قدرت بی کران آن هاست. تحقق مطالبات اجتماعی در ایران در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی ناممکن است. سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی پیش شرط رهایی مردم از کلیت این نظام است.
ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی همگان به بیمه رایگان اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ، تامین مسکن، بازنشستگی و اشتغال, تامین معیشت همگانی, جدایی دین در تمامی شئونات سیاسی، اداری، قضایی، آموزشی واجرائی, رفع انواع تبعیض ها، از جمله تبعیض جنسیتی، نژادی، ملی و مذهبی, تحقق آزادی های بی قید و شرط بیان و عقیده, آزادی پوشش, آزادی تشکل، تجمع و اعتصاب, ممنوعیت کار کودکان و حمایت از آنان, برابری کامل زنان و مردان  در تمامی شئونات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی, لغو هرگونه شکنجه و اعدام و برچیدن بساط زندان سیاسی وعقیدتی, حفاظت از محیط زیست, مخالفت با جنگ و هرگونه تجاوز امپریالیستی و تامین صلح، این اهداف می تواند نخستین گام برای دخالت شهروندان در تحقق اداره شورایی جامعه باشد.

تعیین نوع  حاکمیت سیاسی بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی جزء حقوق پایه ای و اساسی مردم ایران است. بر این باوریم که اداره شورایی در جهت الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و رفع استثمار و بهره کشی می تواند جامعه را به سوی سعادت، پیشرفت و در راستای خدمت به آحاد مردم سوق دهد. از این رو، تحقق اهداف ما در جریان فعالیت مبارزاتی متشکلمان در چنین مسیری ممکن است.

فراخوان ما:
ضروری است که ما ایرانیان خارج از کشور که نیروی عظیمی را تشکیل می دهیم، برای یاری، حمایت و بالندگی مبارزات برحق مردم در ایران، متشکل و متحد شویم و با حفظ نظرات و ایده های خود به گونه ی فردی و با حق برابر در تصمیم گیری های جمعی، نیروی وسیعی را علیه نظام استبدادی حاکم ایجاد کنیم. همگان را به حضور فعال و یاری رساندن به مبارزات بر حق مردم در ایران فرا می خوانیم!

شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران
iransolidarity@gmx.at
آبان ماه سال ۱۳۹۸ -  نوامبر ۲۰۱۹

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.