کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو: پیروز باد جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران

جنبش اعتراضی با طرح شعارهائی همچون “بنزین گرانتر شده، فقیر فقیر تر شده”، “دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن” با حضور گسترده در خیابان ها، بستن معابر و روشن کردن آتش با خشونت حکومتی مقابله میکنند. ….

———————————————

پیروز باد جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران

یکبار دیگر خیزش جدید مردمی علیه چمهوری اسلامی در ایران شکل میگیرد. دربیش از ۵۰ شهر، توده های مردم در اعتراض به گرانی بنزین و تداوم استبداد و ناعدالتی بپا خواسته اند. آنها با توجه به وجود محرومیت و تنگدستی در میان اکثریت جامعه، بویژه در میان کارگران و تهی دستان، افزایش سه برابریِ قیمت در بنزین را غیر قابل تحمل دیده، در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان (۲۴ و ۲۵ نوامبر) شورش حق طلبانه خود را در برابر استبداد و استثمار آغاز نمودند.. برخی از نهاد های حکومتی و بخصوص موسسات مالی و بانکی به آتش کشیده شده و مردم در برخی از شهر ها خاموش کردن خودروها و عدم خرید بنزین را فریاد میزنند.

مسئولین نظام و از جمله رئیس جمهور حسن روحانی، ریاکارانه افزایش قیمت را به نفع اقشار تهی دست میداند و نیروهای انتظامی به سرکوب تظاهر کنندگان پرداخته اند. اما جنبش اعتراضی با طرح شعارهائی همچون “بنزین گرانتر شده، فقیر فقیر تر شده”، “دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن” با حضور گسترده در خیابان ها، بستن معابر و روشن کردن آتش با خشونت حکومتی مقابله میکنند. شکی نیست که مردم ایران، آگاه به وجود خیزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردمی در منطقهِ خاورمیانه و در همبستگی با اهدافِ مترقی از سوی خلق های جهان، در برچیدن جمهوری اسلامی در راستایِ ایحاد جامعهِ دمکراتیک و انسانی پیروز میشوند.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو
dadvar@comcast.net
17 نوامبر ۲۰۱۹

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.