«فردا… خیلی دیر است»، شهر از فرح نوتاش

بار دگر بر پا خیز …
شدیم از خفت لبریز
امروز پایان خط است
فردا… خیلی دیر است ….

————————————————–


فردا… خیلی دیر است


بار دگر ….بر پا خیز
از جا کن
بنیاد و کاخ دشمن

تصویب شد تورم
بردن نان با سفره
توسط سید علی
و رئوسای سه قوه

بریده باد دست دراز ملا
از جیب و سفرۀ ما

۴۰ سال سواری
بهانه… فتنه های آمریکا
لبریز شد جام صبوری ما
امون ندیم به ملا

بار دگر … بر پا خیز
از جا کن
بنیاد و کاخ ملا
رها ساز …
کارگران… زنان و کودکان را
از فتنه های ملا

ملا ننگ ایران شد
رگ جهل جهان شد
ملا دزد و فتنه گر
وابسته و حیله گر
ملا کفتار و انگل
ملا فساد و منقل

بار دگر بر پا خیز …
شدیم از خفت لبریز
امروز پایان خط است
فردا… خیلی دیر است

فرح نوتاش
وین  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹
کتاب شعر ۹
www.farah-notash.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.