شهرهایی که به گرانی بنزین اعترض کردند

تظاهرات امروز ۲۵ آبان ۹۸ تا این لحظه در ۵۳ شهر برگزار شده است ….

١- تهران
٢- بوشهر
٣- سرپل ذهاب
۴- اندیمشک
۵- ارومیه
۶- جم
٧- گرگان
٨- شیراز
٩- تبریز
١٠- کازرون
١١- کرمانشاه
١٢- بهبهان
١٣- شهریار
١۴- بابل
١۵- اصفهان
١۶- کنگان
١٧- اسلام آباد غرب
١٨- بندر ریگ
١٩- کرج
٢٠- خرم آباد
٢١- تهرانبارس
٢٢- گجساران
٢٣- لرستان
٢۴- ساری
٢۵- نیشابور
٢۶- قائم شهر
٢٧- شوش
٢٨- سلماس
٢٩- قدس
٣٠- جاجرود
٣١- رشت
٣٢- یزد
٣٣- رباط کریم
٣۵- قزوین
٣۶- خمین
٣٧- سنندج
٣٨- کامیاران
٣٩- نیکشهر
۴۰- سقز
۴۱- زاهدان
۴۲- چابهار
۴۳- مریوان
۴۴- رودهن
۴۵- کامیاران
۴۶- نیکشهر
۴۷- سقز
۴۸- زاهدان
۴۹- چابهار
۵۰- مریوان
۵۱- شاه آباد کرمانشاه
۵۲- رودهن
۵۳- نیشابور

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.