ادامه ی اعتصاب در هفت تپه

امروز پنج شنبه تمامی بخش‌های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دست به آعتراض زدند ….

———————————————

2032

امروز پنج شنبه تمامی بخش‌های کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به واگذاری شرکت به بخش خصوصی که باعث عدم امنیت شغلی کارگران شده است وهمچنین تمدید وتجدید نشدن به موقع دفترچهای درمانی کارگران، پرداخت نشدن بیش از دو ماه دستمزد و بازگشت به کار همکاران اخراجی وپایان دادن به پرونده سازیها دست به آعتراض زدند.

کارگران مطالبات خود در این اعتصاب را به شرح زیر اعلام کرده اند:

  • پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه
  • جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک
  • لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه
  • بازگشت به کار همکاران اخراجی
  • لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران کارگران شرکت و حامیان آن ها
———————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.