شنبه هجدهم آبان ششمین روز اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه برگزار شد

تعداد زیادی از کارگران که عمده آنان از بخش کشاورزی هستند در اعتصاب بودند. ….

———————————————-

2015

امروز شنبه هجدهم آبان ششمین روز از دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد و تعداد زیادی از کارگران که عمده آنان از بخش کشاورزی هستند در اعتصاب بودند.

خواسته‌های کارگران پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.