«بیمارخانه بند اسیران است»، شعر از حسین اکبری

سرطان تبعیض
سلول هایش را آلوده است
خوش خیم یا بدخیم
تیمارش باید کرد
“برابری” را که سخت رنجور است
تیمارش باید کرد! ….

2010


بیمارخانه بند اسیران است


وطنم بیمارستان بزرگی است!
با دو تخت برای دو بیمار ویژه
پایه های این دو
شانه های مردم
بیمار تخت اول – آزادی است
سال ها در کما فرو رفته است!
علائم حیاتی اش
هر از گاه
نمایان تر میشود
و ما امیدوار
او را می خوانیم
میدانیم برخواهد خاست!
بیمار دیگر اما
از پا فتاده
شاید هیچگاه
بر پا نبوده است!
آه ……. افسوس
سرطان تبعیض
سلول هایش را آلوده است
خوش خیم یا بدخیم
تیمارش باید کرد
“برابری” را که سخت رنجور است
تیمارش باید کرد!

“حسین اکبری” ۱۳۹۴

منبع:
https://t.me/etehadesarasari

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.