محمد اشرفی ورزقانی: توطئه عوامل حکومت های ارتجاعی ایران و ترکیه را افشا کنیم!!!

بدین وسیله از کلیه نیروهای آگاه و  انقلابی و آزادیخواه ترک و کرد و همه ای دیگر ملیت ها می خواهم در مقابل توطئه ها و سیاست های اختلاف اندازی عوامل حکومت های ارتجاعی هشیار بوده و آگاهانه و متحدانه اقدام به افشای گسترده طرح ها و سیاست های آنها کنند. ….

————————————————————–

1999

توطئه عوامل حکومت های ارتجاعی ایران و ترکیه را افشا کنیم!!!

من بعنوان یک ترک آذربایجانی از اینکه تعدادی از هم زبانهای من آلت دست حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی ایران و حکومت فاشیستی اردوغانی ترکیه قرار گرفته و در ورزشگاه تبریز شهر انقلابیون و آزادیخواهان آنقدر تنزل کرده اند که علیه مردم آزادیخواه کرد شعار دادند، با شرمساری و از صمیم قلب از ملت آزادی خواه کرد عذر خواهی می کنم.

بسیار ناراحت کننده است تبریزی که در مقابل محاصره قشون داخلی و خارجی ۱۱ ماه مقاومت کرده انقلاب مشروطه را نجات داد و اذربایجانی که انسانهای پیشرو و ازادی خواهی چون بابک، ستارخان و حیدر عمواوغلو، پیشه وری و صمدبهرنگی و صدها انسان شریفی را پرورش داده است و شهر تبریز که به خاطر فعالیت در جهت علم و آگاهی لقب شهر اولی ها را کسب کرده است امروز چنان تنزل کرده و دچار پس روی شده است که بخشی از مردم آلت دست مرتجعینی چون خامنه ای و اردوغان و مه هه چی های فاشیست شده اند.کسانی که آگاهی دارند و فریب فاشیست ها را نخوردند می دانند همانگونه که مردم اذربایجان حق دارند به زبان مادری بنویسند و بخوانند و حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند دقیقا” برابر با همین حق مردم کردستان و  دیگر ملیت ها نیز در تعیین حق سرنوشت و خواندن و نوشتن به زبان مادی و … حق مسلم دارند و هر کسی از هر ملیتی در مقابل چنین حقوقی مخالفت کند بدون شک دانسته و یا ندانسته در صف دشمنان آزادی و در صف فاشیست ها قرار دارد.

امیدوارم روزی برسد دو ملت بزرگ کردستان و آذربایجان همراه با دیگر ملیت ها با همبستگی و دست در دست یکدیگر برای تعیین سرنوشت خلق ها و برای نابودی حکومت های فاشیستی – سرمایه داری جمهوری اسلامی و حکومت فاشیستی – سرمایه داری اردوغانی ترکیه متحدانه مبارزه کرده  ضمن نجات ایران و ترکیه از چنگال حکومت های ارتجاعی سرمایه داری و ضمن احترام به حقوق برابر ملیت ها به حقوق و حق تعیین سرنوشت خود و دیگر مطالبات از جمله حق خواندن و نوشتن به زبان مادری دست بیابند.
هم چنین امیدوارم مردم آزادیخواه کردستان ساکن در جهار کشور منطقه بدانند و اگاه باشند که اهانت فوق از جانب مردم آذربایجان و دیگر ترک زبانها نبوده بلکه توسط عوامل ارتجاعی دو حکومت اسلامی سرمایه داری منطقه طراحی و با سوئ استفاده از نا اگاهی برخی به اجرا در آمده است . حکومت های ارتجاعی سرمایه داری فوق برای نجات خود و حکومت های ضد انسانی شان می خواهد از سیاست ” اختلاف بانداز و حکومت کن ” استفاده کرده تا از متحد شدن و مبارزه ملیت ها برای حق تعیین سرنوشت و دیگر مطالبات آنها جلو گیری نمایند.

بدین وسیله از کلیه نیروهای آگاه و  انقلابی و آزادیخواه ترک و کرد و همه ای دیگر ملیت ها می خواهم در مقابل توطئه ها و سیاست های اختلاف اندازی عوامل حکومت های ارتجاعی هشیار بوده و آگاهانه و متحدانه اقدام به افشای گسترده طرح ها و سیاست های آنها کنند. آگاه و آماده باشیم  که دشمن (حکومت های فاشیستی منطقه ، نیروهای سرمایه داری داخلی و جهانی و ناسیونالیست های ملیت های مختلف)  روی اختلافات احتمالی ملیت ها و دامن زدن به انها و ایجاد اختلافات ساختگی سرمایه گزاری کرده اند.

هشیار باشیم اگر سازمانها ، تشکل ها و محافل و افراد انقلابی نتوانند اقدام به هدایت توده ها در جهت آزادی خواهی، کمک به کسب حق تعیین سرنوشت خلق ها، و در جهت مبارزه با ارتجاع و فاشیسم و ناسیونالیسم اقدام کنند، دشمنان از توده ها علیه یکدیگر و علیه آزادی خواهی سو استفاده خواهند کرد.

بر قرار باد همبستگی ملیت ها در کسب حق تعیین سرنوشت
نابود باد حکومت های فاشیستی ایران و ترکیه
زنده باد انقلاب کارگری

محمد اشرفی ورزقانی
۱۲ آبان ۱۳۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.