احضار علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، به شعبه بیست وهشت دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ….

———————————————

bakhshi-nejati

این احضار از طربق  پیامک و ابلاغ الکتریکی به خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه صورت گرفته است. بر اساس این احضاریه  وقت رسیدگی به پرونده علی نجاتی۱۹ آبان  ۹۸، روز یکشنبه تعین شده است .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه ارعاب، تهدید و پرونده سازی برای کارگران و مدافعان جنبش کارگری را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این گونه پرونده سازی ها می باشد.

۱۴ آبان ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.