بعد از گذشت دوازده سال هنوز مساعده پرداخت نیمه ماه به کارگران و رانندگان شرکت واحد همان ۵۰ هزار تومان در نیمه ماه میباشد

باتوجه به درخواست های کارگران ورانندگان برای افزایش مساعده نیمه ماه، مدیریت برای سود بیشتر از جیب کارگران، هیچ توجهی به افزایش مساعده نیمه ماه نداشته است. ….

———————————————–

با توجه به افزایش حقوق ها که درطی این دوازده سال گذشته فقط درشرکت واحد ۲۵برابر دستمزد کارگران ، به دلیل ازبین رفتن ارزش پول ملی و فاصله دستمزد با هزینه های زندگی افزایش داشته است . متاسفانه مبلغ مساعده ، همان بخشی ازحقوق که درنیمه ماه به کارگران پرداخت میکنند هیچگونه افزایشی نداشته است. هرچند این مساعده ازحقوق کارگران درآخر ماه کسر میشود ودرفیش حقوقی محاسبه می گردد. اما به دلیل سودی که بانک ها بطور روز شمار به سپرده ها میدهند‌که درسقف ۸۰۰۰پرسنل ، قطعا سود زیادی درماه به حساب شرکت واحد واریز میشود و گویا مدیرعامل شرکت واحد به دلیل عدم مشکلات مالی شخصی،  درسالهای گذشته اقدامی برای افزایش مساعده برای کارگران انجام می دادند  و این بهانه که اگر مساعده بیشتر شود کارگران درآخر ماه کم می آورند مردود است، لذا هرکارگری که نیاز دارد میتواند برداشت کند وبرای آنهایی که اوسط ماه نیاز به برداشت ندارند درحسابشان محفوظ خواهد ماند و اگر قراراست سودی عاید شود چه بهتر درجیب کارگر رود.

باتوجه به درخواست های کارگران ورانندگان برای افزایش مساعده نیمه ماه، مدیریت برای سود بیشتر از جیب کارگران، هیچ توجهی به افزایش مساعده نیمه ماه نداشته است .
باردیگر به مدیرعامل شرکت واحد تاکید میکنیم بجای درنظر گرفتن منافع مالی شهرداری وخوش خدمتی برای روسای بالا دستی ، کمی هم به فکر رفاه ومعیشت  رانندگان وکارگران شرکت واحد باشید.
میانگین حقوق دریافتی هرراننده با اضافه کار درماه بین ۴تا۵میلیون تومان است که متاسفانه مبلغ پرداختی درنیمه هرماه ۵۰هزارتومان ، این نشانگر بی تدبیری وبی توجهی  مدیریت شرکت واحد نسبت به مطالبات معیشتی کارگران است.

https://t.me/vahedsyndica

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.