تجمع اعتراضی بازنشستگان

همه با هم در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۱۹ آبان مقابل مجلس شرکت خواهیم کرد ….
—————————————-
فریاد های ما  اعتراضی است به وعده و وعیدهای تو خالی دولت مردان که با بی کفایتی وناکارآمدی خود،زندگی همراه با آرامش و آسایشی که حق ماست را به فقر و نا امنی کشانده اند . ما با اعتراض خود درد مشترک بازنشستگان را بیان می کنیم  و مصرانه همراه با هم سرنوشتان خود این اعتراضات را ادامه خواهیم داد .

همه با هم در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۱۹ آبان مقابل مجلس شرکت خواهیم کرد

اتحادسراسری بازنشستگان ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.