شادباش نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور برای آزادی حامیان کارگری در ایران

زندانهای رژیم سرمایه داری اسلامی کماکان مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی است و تا آزادی بدون قید و شرط تمامی آنها مبارزه ادامه دارد. ….

—————————————————-

1939

شادباش برای آزادی حامیان کارگری در ایران

شنبه  ۴ آبان ۹۸ تعدادی ازحامیان کارگران با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. سپیده قلیان و اعضای نشریه گام، ساناز الهیاری ، امیر حسین محمدی فر ، امیرامیر قلی ونیزبازداشت شده گان روز جهانی کارگر ۹۸عاطفه رنگریز و مرضیه امیری، هنگام خروج از زندان مورد استقبال گرم خانواده ها و نیز دوستان و فعالین کارگری قرار گرفتند.

از میان دستگیر شدگان هفت تپه و روز کارگر اسماعیل بخشی ،عسل محمدی و ندا ناجی هنوز در زندان بسر می برند.

ما آزادی جمعی از زندانیان هفت تپه و روز کارگر را به خانواده این عزیزان و دوستان و حامیان جنبش کارگری تبریک می گوییم که خود در آن نقش مهمی داشتند. آزادی این عزیزان در عین حال مدیون تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری است که یکی از مطالبات اصلی آنها را تشکیل داده و می دهد. اعتراضات مستمر کارگران درایران نشان می دهد که تهدید و زندان و شکنجه توسط رژیم دیگراثر ندارد و مبارزه برای آزادی دیگر کارگران زندانی و نیز پایان دادن به پرونده سازی و لغو قرار تعققیب آنهاهمچنان ادامه خواهد داشت.

سرمایه داران ، دولت حامی آنها و کل رژیم حاکم ناتوان از پاسخ گویی به ابتدایی ترین مطالبات کارگری در ایران ، حربه دائمی سرکوب و زندان وشکنجه را بکار گرفته اند تا بتوانند مانع از اعتراضات سازمانیافته کارگران شوند. دور جدید اعتراضات کارگری اما تا کنون نشان داده است که با هر درجه از اتحاد و همبستگی در میان کارگران، مبارزه متشکل ما می تواند آنها را به عقب رانده وطبقه کارگر گامهای استواری رو به جلوبردارد. در مبارزه برای آزادی نماینده گان و نیز حامیان کارگری ضروری است با اتکا به اتحاد و همبستگی طبقاتی بتوانیم  رهایی آنها از بند را بدون هیچ  قید و شرطی ، بدون پرونده سازی و تعقیب آنها ، و لغو قرار وثیقه و گروگانگیری آنها ممکن سازییم.

زندانهای رژیم سرمایه داری اسلامی کماکان مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی است و تا آزادی بدون قید و شرط تمامی آنها مبارزه ادامه دارد.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
زنده باد اتحاد جنبش کارگری با دیگر جنبش های اجتماعی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور
آبان ۱۳۹۸ – اکتبر ۲۰۱۹
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.