در حالی که ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، ۳۴۹ میلیارد تومان خرج ۵۰ هـزار طلبه خارجی می شود

تحصیل حوزوى ۵۰ هـزار طلبـه خارجی در جامعه المصطفی بصـورت رایگان است. ….
———————————————
این طلبه ها حقوق هم دریافت می کنند. بودجه ایـن موسسه ٣۴٩ میلیارد تومـان در سال است!
چنین خرج هایی برای پرورش مزدوران خارجی درکشورمان باهدف مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در حالی انجام می شود که مردم ما در بدترین شرایط اقتصادی طی ۴۰ سال گذشته زندگی می کنند و بسیاری از  کارگران زحمتکش ایرانی ماه ها مطالبه دستمزد های عقب افتاده دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.