گروه اتحاد بازنشستگان: سال تحصیلی جدید و ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را!

ما برای اصلاح نظام آموزشی موجود و کارآمد نمودن آن راهی جز تغییر بنیادی آن نداریم. ….

————————————————

سال تحصیلی جدید و ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را!

سال تحصیلی ۹۹-۹۸ آغاز می شود ولی:
کدام سال تحصیلی؟
با مدارس ویران شده از زلزله وسیل و دانش آموزان رها شده به امان خدا؟ یا کلاس های کپری و طویله ای و کانکسی؟   با هزاران محصل بازمانده از تحصیل و درعین حال کودکان نان آوری که به صفوف کارگران پرتاب شده و از دنیای کودکی محروم شده اند؟
با گرانی های فزاینده و کمرشکن که ۹۵درصد خانواده ها را با فقر و فلاکت همراه کرده است و کودکانی که به ناچار در این گرداب تباهی دست و پا میزنند؟

سال تحصیلی جدید  در حالی آغاز میشود، که نابرابری و تبعیض بیداد می کند، مناطقی محروم از ذره ای امکانات زیستی – آموزشی تا مراکزی ویژه و غیر قابل تصور که برای فرزندان طبقات دارا تجهیز گردیده اند!

نظام آموزشی ناکارآمد و کالایی شده که از قبلِ تحصیل فرزندان ما، اهداف سودورزانه خود را دنبال می کنند و حرمت و  امنیت محصل و دانشجو که به پشیزی بها نمی دهند و مراکز آموزشی ای که  با وحشت، خشونت و تفتیش عقاید قرون وسطایی، دانش آموزان را به خمود و بی تفاوتی نسبت به تحصیل سوق داده است: دانش آموز مورد آزار قرار دارد، دانشجو ستاره دار است و ظالمانه حکم طولانی زندان می گیرد. معلمان دلسوز و زحمتکش به جای کلاس درس در زندان ها به سر میبرند و   تنها به دلیل اعتراض به شرایط اسفبار نظام آموزشی خصوصی سازی شده و مطالبات برحق  هر روزه  مورد تهدید،  بازداشت، زندانی  شدن و یا تبعید قرار دارند.

فرزندان ما حق دارند که با نشاط، سربلندی و بالندگی زندگی کنند: از تحصیل رایگان، مراکز ایمن و استاندارد، امکانات علمی، ورزشی- هنری، تکنولوژی، و فارغ از هر گونه تبعیض طبقاتی،جنسیتی، قومیتی و عقیدتی بهره مند گردند.
معلمان و اساتید مراکز آموزشی باید از امنیت شغلی، رفاه و استقلال در نحوه انجام وظایف خود برخوردار باشند و با فراغ خاطر به تربیت و آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان بپردازند.

ما برای اصلاح نظام آموزشی موجود و کارآمد نمودن آن راهی جز تغییر بنیادی آن نداریم.

گروه اتحاد بازنشستگان
۳۱ شهریور ۹۸

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.