شماره ۵۰ سوسیالیسم کارگری

سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان است ….

—————————————————–

سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان است و از این منظر به مسایل و رخدادها نگاه می کند. هدف نشراتی این نشریه را قبل از همه سازمانیابی و تقویت جنبش سوسیالیستی کارگری تشکیل میدهد. همچنان تحکیم، گسترش و تقویت مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه زنان، مردان و جوانان آزادیخواه عرصه ای دیگری از فعالیت این نشریه می باشد.

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-50.pdf

socialism-kargari-50

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-50.pdf

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.