مناظره مهرداد درویش پور و شهریار آهی درباره مدیریت دوران گذار

در برنامه «آخرین لحظه»، حسن اعتمادی با شهریارآهی و مهرداد درویش‌پور درباره شورای مدیریت برنامه گذار گفت‌وگو کرده است. ….

در این برنامه از جمله به مسئله  اتنیک ها، دو رویکرد جامعه محوری و نخبه گرایی غیر دمکراتیک، چشم‌انداز برنامه‌ی این شورا و اسناد آن پرداخته شده است

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.