پیام جمعی ازفعالین مستقل کارگری هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

فردا جمعه۱۲مهرماه ساعت هشت وسی دقیقه منتظرهمه همکاران گرامی ازتمامی واحدهاعلی الخصوص برادرانمان درواحدکشاورزی خواهیم بود. ….

———————————————–

بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به کارگران با غیرت درنیشکرهفت تپه
دوستان وهمکاران گرامی
*خائنین ومنافقین راازجمعیت خود دورکنیدتاپیروزشوید.*

دوستان عزیزمشاهده شده است که دریکی دوروزاخیرکارفرمای فاسدهفت تپه تحرکات مخربانه خودرادوباره ازسرگرفته است وبوسیله عمال وخودفروختگان خودقصدداردتابه هرترتیبی که شده این اعتصابات رابشکند،
امادوستان توجه داشته باشیدبعضی کارگرنماهاکه ازسوی کارفرماهدایت می شوند باعباراتی به ظاهردلسوزانه ولی دراصل ریاکارانه قصدفریب شما رادارند ولی فریب آنهارانخورید.
جملاتی مانند،به ضررخودمونه اگه کارنکنیم،
مااعتصاب کنیم به نفع کارفرماست!،
گفته بریدسرکارتاحقوق بهتون بدم!
اون دلش نمی سوزه مابایددلمون بسوزه!

دوستان و همکاران گرامی
این جملات درظاهربسیارزیباهستند،امادرزمان ومکان مناسب باخود،پس دراین روزهاکه صدای مابه تمام مسئولین کشوررسیده است اگراین جملات راازکسی شنیدید بدانیدیاعامل کارفرمااست ویاکارگری فریب خورده وساده دل است که این دروغ هاراباورکرده وبازگو می نماید.

دوستان و همکاران در واحد کشاورزی
همانگونه که مستحضرهستیدمادراین ده روزاعتصاب مرتبا تاکیدکرده ایم که بخش کشت ازجریان اعتصاب تازمانیکه به صلاح باشدمجزا است وتازمانیکه کاردبه استخوان نرسیده است ،عملیات کشت انجام شود، امادوستان ،مگرچندنفرازواحدکشاورزی درشیفت صبح کاردرگیرعملیات کشت هستند؟!
ماازسایرکارگران که رابطه مستقیم باکشت ندارندوهمچنین شیفت عصر کاروشب کارانتظارداریم حتی برای یک ساعت هم که شده به برادران خود در شرکت بپیوندند.
امروزخبررسیدکه برادرانمان در واحد کشاورزی درراه هستندوباشنیدن این خبر روحیه مابه شدت بالارفت
ولی متاسفانه بانیرنگی که کریم پور مدیر واحدکشاورزی به کارگران زدجلوی آمدن آنهاراگرفت،

دوستان در واحد کشاورزی
گول حرف کریم پورکه می گوید قصد دارد شنبه فیش بدهد ویکشنبه حقوق، رانخورید واین وعده سرابی بیش نیست‌.
بنظرشماامروزپنج شنبه بود،وتاشنبه یک روزفاصله بود،اگرواقعاکارفرماقصدداشت شنبه فیش بدهد،برای ایجاداختلاف بین پرسنل،درکانال تلگرامی خبرهفت تپه نمی توانست آن رااعلام کند؟!!
پس این دروغی بیش نیست که کارفرمابوسیله عمال خودبین کارگران پخش کرده تابرای خودزمان بخرد.

دوستان وهمکاران گرامی
حتی اگرکارفرماحقوق راپرداخت کند ماقیدسایرمطالبات خودرانمی زنیم، مطالباتی که برای رسیدن به آنها هزینه داده ایم،
اسماعیل بخشی ومحمدخنیفرهزینه های سنگین ماهستندبازندان های طویل المدت.

فرداجمعه۱۲مهرماه ساعت هشت وسی دقیقه منتظرهمه همکاران گرامی ازتمامی واحدهاعلی الخصوص برادرانمان درواحدکشاورزی خواهیم بود.
صدای مابه آیت الله رییسی رسیده است واعلام‌کرده که صدایتان راشنیدم وبه همین خاطرکارفرماومسئولین فاسد ورشوه گیرشهرستان واستان به لرزه افتاده اند وتمام تلاش خودرامی کنند تاقبل ازآمدن رییسی اعتصاب مارابشکنند تااوضاع راعادی جلوه  دهندهم به کارفرما خوش خدمتی کرده وهم دست خودشان پیش رییسی رونشود.

تاپیروزی یک قدم مانده است
تاپیروزی یک قدم مانده است
تاپیروزی یک قدم مانده است

جمعی ازفعالین مستقل کارگری هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.