ترفند جدید کار فرمایان و حامیان آنها برای تفرقه اندازی

در روز دوشنبه به تعدادی از کارگران اخراجی قول داده شده است که به سر کار های خود بازمیگردند. این شیوه برخورد کارفرمایان برای کارگران ایران کاملا نخ نما شده است.  ….

وقتی که کارگران با اتحاد و همبستگی و یک دلی فریاد میزنند که باید تمام همکاران اخراجی . به سر کار برگردند، وقتی فریاد می زنند ما مخالف خصوصی سازی هستیم، وقتی فریاد میزنند که نماینده ما ،اسماعیل بخشی، باید سریعا آزاد شود و به پرونده سازی علیه کارگران خاتمه داده شود، مدافعان سرمایه به این فکر می افتند تا با هر ترفندی اعتصاب کارگران را به انحراف بکشانند .

کارفرمایان و مدافعان ریز و درشت سرمایه با ایجاد تفرقه و دو دستگی، تلاش می کنند که از میان کارگران، اعتصاب شکنان را به خط کنند ،به این امید  که کارگران اعتصاب را پایان دهند.
کارفرما و مدافعان آنها، امروز دوشنبه با وعده های سر خرمنی، مبنی بر اینکه جمعی از افراد اخراج شده می توانند به سر کار های خود برگردند، در واقع  تلاش دارند که با این‌حیله،  صفوف متحد ما را در هم شکنند.

کارگران؛
ما نباید فریب کارفرمایان و مدافعان آنها را بخوریم، اعتصاب  باید تا رسیدن به خواست های پایمال شده ادامه یابد.
عقب نشینی در این شرایط یعنی پیشروی بیشتر صاحبان سرمایه در تعرض به حق و حقوق ما کارگران.
باید ایستاد و از خواست و مطالبات خود دفاع کرد.

خواست باز گشت به کار تمام کارگران اخراجی، لغو خصوصی سازی،آزادی اسماعیل بخشی و خاتمه دادن به پرونده سازی علیه کارگران.

ما می توانیم در کنار هم با اتحاد و همبستگی به خواست هایمان برسیم!

زنده باد اتحاد و‌همبستگی کارگران

۸ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
https://t.me/syndica_7tape

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.