جعفر ابراهیمی: در باب آموزش ایدئولوژیک

دانش آموزان به صورت فردی و گاهی جمعی این سیطره ایدئولوژیک را به چالش می کشند بر هم زدن نظم کلاس و مدرسه، عدم مشارکت در برنامه های آیینی و ساز مخالف زدن و…  بخشی از مقاومت دانش‌آموزان در برابر سرکوب سیستماتیک است. ….

——————————————-

در باب آموزش ایدئولوژیک

امروز وقتی به مدرسه رسیدم تعدادی از دانش آموزانم جلو در مدرسه بودند تعدادی هم پوشه زیر بغل داشتند.  بعد از خوش و بش گفتم چرا بیرون هستید؟
یکی از بچه ها گفت دارند سینه می زنند نمیدونم فاز اینا اول مهر چیه داخل نرفتم.  بچه هایی هم که پوشه دستشان بود گفتند به خاطر موی بلند ثبت نام نمی کنند. در طول روز هم بچه ها با معاونان و مدیر سر اندازه موی سر بحث می کردند و به چالش جدی تبدیل شده بود.

البته این چالش مختص تمام مدارس پسرانه است و تیم اجرایی مدرسه می کوشد با اعمال قدرت بر تیپ و قیافه دانش آموزان ، آنها را به رام و مطیع کند این ابزار به ظاهر انضباطی بخشی از گفتمان نظم درون نظام آموزشی است.  شاید اکثر مدیران و معاونان متوجه نشوند که عملا بخشی از ماشین سرکوب کودکان هستند چون این موارد ذیل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های انضباطی به آنان از بالا به پایین اعلام می گردد و شاخصی برای ارزیابی میزان مدیران و معاونان است.
پس از انکه دانش آموزان به میانجی این آیین‌نامه‌ها به انقیاد در آمدند بستر مناسب برای گفتمان ایدئولوژیک فراهم می گردد حالا دانش‌آموز موفق و خوب دانش آموز رام شده ای که از برنامه های ایدیولوژیک استقبال می کند. اینگونه است که مدرسه به عنوان یکی از ساز و کار ایدئولوژیک نظام مسلط عمل می کند تا نیروی کار،  بازار را تامین کند.

اما دانش آموزان به صورت فردی و گاهی جمعی این سیطره ایدئولوژیک را به چالش می کشند بر هم زدن نظم کلاس و مدرسه، عدم مشارکت در برنامه های آیینی و ساز مخالف زدن و…  بخشی از مقاومت دانش‌آموزان در برابر سرکوب سیستماتیک است.

جعفر ابراهیمی
١ مهر ١٣٩٨

https://t.me/edalatxah

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.