دو گفتگو با مهرداد درویش پور درباره عروج گفتمان امنیت گرایی و چرایی تهدید خواندن مهاجران و پناهجویان

به مناسبت انتشار کتاب “تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین از هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی ….
———————————————————-

۱-  در گفتگو با رضا گوهرزاد از برنامه چالش به گسترش گفتمان امنیت گرایی در اروپا که به جای دفاع از حقوق بشر، رفاه، دمکراسی و حقوق پناهندگی، مهاجران و پناهجویان را به اصلی ترین موضوع تهدید امنیت ملی بدل ساخته، پرداخته شده است.

https://vimeo.com/361870792?fbclid=IwAR3SKHvF-uqJF51y7v9IG64qw4GutJ10f_LUqBYJLCVz0R81UnmqzUGAV7g

2-  در گفتگو با سعید افشار از رادیو همبستگی  درباره نوجوانان پناهنده وهم پیوستگی، چالش پیشدواری ها و دوانگاری ما و آنها، چرائی و چگونگی رشد گفتمان راسیستی، پوپولیسم ناسیونالیستی و راست افراطی در سوئد و کشورهای اروپایی پرداخته شده است.

http://radiohambastegi.se/sounds/m.darvishpoe_rasism190921.mp3

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.