حکم ٧ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق پدرام پذیره عینا تایید شد!

1744
طبق رای دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی پدرام پذیره، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران که در هنگام بازداشت نایب دبیر شورای صنفی مرکزی و دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه بود، عینا تایید شد! در جریان دادگاه بدوی نیز، جهت ازادی موقت، قرار وثیقه ی ایشان از ۱ میلیارد ریال به ده میلیارد ریال تشدید یافته بود و این رقم در زمان خود بی سابقه بود!

گفتنی است به موجب ماده ۱۳۴، پنج سال از این حکم قابل اجرا می باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.