بپاخیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیم! در برابر صدور احکام رژیم اسلامی برای کارگران هفت تپه و حامیانشان درنگ جایز نیست!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، با استفاده از اشکال مختلف مبارزاتی در مقابل این احکام ضد کارگری درنگ نخواهد کرد. ….

—————————————————-

بپاخیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیم!
در برابر صدور احکام رژیم اسلامی برای کارگران هفت تپه و حامیانشان درنگ جایز نیست!

پیام اسماعیل بخشی از زندان:
اسماعیل بخشی پس از رفتن به دادگاه و ابلاغ حکم ظالمانه خود این شعر را سرود و با عشق به کارگران هفت تپه تقدیم کرد:
می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش میکشم
تا تو نرنجی
تا تو بخندی…

سیاستهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب وحشیانه و به بند کشیدن فعالین و پیشروان جنبش کارگری و حامیان آنها، در ادامه همان سیاستهای ارتجاعی و جنایتکارانه ای است که رژیم سرمایه داری اسلامی چهار دهه است، برای حقانیت دادن به بقاء و موجودیتش انجام میدهد. سرکوب و اختناق یک نیاز عینی سرمایه و دولت حامی آن است. اما دستگیری ها در سطح وسیع و تلاش برای خفه نمودن هر صدای حق طلبانه ای در این دوره از ویژگی هایی برخوردار است، که جنایتکاران حکومتی و قضائی برای ممانعت از گسترش اعتراضات و زهر چشم گرفتن از سر استیصال انجام داده، و فعالین کارگری و سیاسی را به حکمهای سنگین محکوم نموده اند.

کارنامه جنایت رژیم در طول حاکمیتش، با اعدام هزاران کمونیست و انقلابی، زندان و سرکوب مداوم فعالین کارگری و سیاسی رقم خورده است، محکومیتهای سنگین برای کارگرانی همچون اسماعیل بخشی ، محمد خنیفر و حامیان جنبش کارگری از جمله سپیده قلیان، عسل محمدی و ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و امیر حسین محمدی که اخیرا صادر شده است، ناشی از ترس و وحشت رژیم و همه گیر شدن اعتراضات و اعتصابات، و ناتوانی فائق آمدن بر بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی است که با آن روبرو است .رژیم  تنها راه دوام حکومت و امنیتش را در سرکوب و زندان و شکنجه و اخیرا صادر نمودن حکمهای سنگین برای فعالین کارگری و سیاسی جستجو می نماید. با صدوراین احکام که به جنگ کارگران رفته است برای عبور از بحران می خواهد شانس خود را امتحان کند.

اما در مقابل اینهمه ستمگری، توده های کارگر و زحمتکش ساکت ننشسته اند، مبارزه طبقاتی به قوت خود باقی و اتحاد بین جنبشهای اجتماعی در حال رشد و فزونی است.  طبقه کارگر و تهیدستان جامعه، چاره ای جز سازماندهی اعتراض، اعتصاب و متحد نمودن مبارزات بهم ندارند. تنها از این طریق خواهد توانست، بر وحشیگریهای جمهوری اسلامی در رابطه با دستگیریها و محکومیتهای سنگین افسار بزند و درهای زندان را بر روی زندانیان باز نماید. مبارزه برای آزادی کلیه کارگران زندانی، جزئی از مبارزه طبقه کارگر ایران برای متشکل شدن به نیروی خودشان است. تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی، باید به یک خواست عمومی  تبدیل شود.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، با استفاده از اشکال مختلف مبارزاتی در مقابل این احکام ضد کارگری درنگ نخواهد کرد. از تمام مردم مبارز و آزادی خواه می خواهیم تا با مبارزه متحدانه و صفوفی در هم تنیده این عمل وحشیانه و ضد انسانی را محکوم و به هر شیوه ممکن علیه حکومت سرمایه داری اسلامی بایستیم و اعتراض نمائیم. با انعکاس صدای به حق کارگران و زور و ستمی که برای اولیه ترین حقوق بر آنها روا میشود، از جنبش کارگری در سطح بین المللی و نهادهای آنها می خواهیم با محکوم نمودن جمهوری اسلامی برای آزادی فعالین کارگری و دیگر فعالین سیاسی تلاش نمایند. تنها با مبارزه متشکل و متحد می توانیم رژیم اسلامی را به عقب برانیم!

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی متحد شویم!
تمام زندانیان سیاسی بی قید و شرط باید آزاد شوند!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور
۸ سپتامبر ۲۰۱۹

http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.