پیام اسماعیل بخشی از زندان بعد از رفتن به دادگاه و دریافت حکم بی دادگاه

اسماعیل بخشی پس از رفتن به دادگاه و ابلاغ حکم بی دادگاه شعری را به کارگران هفت تپه تقدیم کرد ….

1006
تصویر از آرشیو

————————————————-

می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش می کشم
تا تو نرنجی
تا تو بخندی …

۹۸/۶/۱۶
اسماعیل بخشی، اوین

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.