هفت‌تپه نشانی از غارت اموال کارگران!

اسماعیل در زندان هم که باشد اعتراضات ما کارکران هفت تپه ادامه دارد چرا که زندگی‌ و شغل همه‌ی ما در خطر است. ….

———————————————

هفت‌تپه نشانی از غارت اموال کارگران!

زندگی‌ و شغل همه ی ما در خطر است
گزارش زیر که انصاف نیوز درج شده، گواهی دیگر بر حقانیت ما است.

با استفاده از رانت به این گنج هفت‌تپه نشانی از غارت اموال کارگران!
چندین سال است که نام کارگران هفت تپه در صد اخبار کارگری است. کارگرانی که طی سال ۹۶ و ۹۷ با اعتصابات پرشور و حضور در خیابانها، غارت اموال کارگران و از بین رفتن شغلشان را فریاد زدند. فریاد زدند که چگونه دو جوان با پولی که معلوم نیست از کجا اورده اند و فقط با رانت؛ مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به چندین برابر زیر قیمت و تازه ان هم به صورت قسطی خریده اند.

کارگران بیش از ۲۵ روز با نظم و ترتیب دردشان را در خیابانهای شوش و هفت‌تپه فریاد زدند. همه کارگران در جاهای مختلف از انان به درستی حمایت کردند ؛ چرا که درد هفت‌تپه درد انان بود. کارگران فولاد ، هپکو، آذراب و….
کارگران آق‌دره که به خاطر عدم امنیت  شغلی و طلب شغل برای ادامه زندگی شلاق خوردند. کارگران به درستی از هم حمایت کردند چرا که آنان نیز مصیبت کارگران هفت تپه را به چشم خو دیده اند.

اما مقامات امنیتی و قضایی چه کردند؟
آنان با منتسب کردن اعتراضات هفت‌تپه به خارج کشور و … پرونده‌ای سنگین برای کارگران درست کردند، تشکل مستقل آنان را منحل کردند و شورای اسلامی تشکیل دادند‌. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان واقعی کارگران هفت‌تپه را دستگیر کردند و به زندان بردند. تعدادی از  نمایندگان را ترساندند و با پرونده سازی انان را ساکت کردند و تعدادی هم خود را به کارفرما فروختند و بلندگوی او شدند.

مامورین امنیتی و قوه قضائیه وظیفه ذاتی خود را انجام دادند. انان بایستی بر ضد کارگران باشند. انان نماینده قدرتمندان هستند. انان در ادامه پرونده سازی ها برای کارگران  نیشکر هفت‌تپه و اخراج تعدادی از انان ، حال به اسماعیل بخشی و محمد خنیفر احکامی سنگین داده ‌اند. قوه قضائیه به وظیفه‌ی ضدیت با کارگران هفت‌تپه عمل کرده و نمایندگان انان را به زندان محکوم کرده.

اما کارگران هفت‌تپه مجبور به اعتراض هستند چرا که اگر اعتراض نکنند تمامی هستی‌شان و ثروتی که متعلق به آنان و خانواد‌هاایشان است به تاراج می رود. اسماعیل در زندان هم که باشد اعتراضات ما کارکران هفت تپه ادامه دارد چرا که زندگی‌ و شغل همه‌ی ما در خطر است.

https://t.me/khamahangy

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.