بیانیه پایانی دوازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران (نان، کار، آزادی ـ اداره شورایی)

در روزهای ۲۴ – ۲۵ آگوست ۲۰۱۹، دوازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی در شهر برمن (آلمان) با حضور نمایندگان و اعضای نهادها ی همبستگی از کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد، انگلیس، کانادا و ترکیه برگزارشد. ….

————————————————

بیانیه پایانی دوازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

(نان، کار، آزادی ـ اداره شورایی)

در روزهای ۲۴ – ۲۵ آگوست ۲۰۱۹، دوازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی در شهر برمن (آلمان) با حضور نمایندگان و اعضای نهادها ی همبستگی از کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد، انگلیس، کانادا و ترکیه برگزارشد.

رفقای تدارک مجمع عمومی در شهر برمن (آلمان) ضمن توضیحات لازم و خیر مقدم به حاضرین شرکت کننده حضوری در محل و نیز رفقایی که از طریق دیگر در جلسه حضور داشتند، اعلام نمودند و جمع با تشکر و کف زدن از ایجاد امکان با تدارک ارزنده با جمعی از رفقای جوان مهمان، برگزاری مجمع عمومی دوازده نهادهای همبستگی از رفقای برمن قدردانی نمودند.
مجمع عمومی با سرود انترناسیونال به یاد جانباختگان جنبش کارگری و نیز دو عضو فعال نهادهای همبستگی ، رفقا شهرام و بهرام که بعلت بیماری دیگر در میان ما نیستند، آغاز بکارکرد.
هیئت هماهنگ کننده دور قبل گزارش وتوضیحات سیاسی و فنی را به اطلاع جمع رساند و رسمیت مجمع عمومی اعلام گردید و سپس یک هیئت رئیسه ۴ نفره برای پیشبرد دوازدهمین مجمع حضوری، انتخاب گردید.
نهادهای همبستگی سنتن، برای هر مجمع عمومی نامگذاری نموده و این بار از میان نامهای پیشنهاد شده، ” نان، کار، آزادی، اداره شورایی” ، رای بیشتری را به خود اختصاص داد. بعد از تصویب و زمانبندی دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه، مجمع وارد بحث و بررسی اوضاع جنبش کارگری و اوضاع سیاسی ودر بطن آن اولویتهای فعالیت نهادهای همبستگی در دورآتی شد. در این بخش از مجمع عمومی تاکید شد  که جامعه از کلیت رژیم گذر کرده و هیچ بخش و جناحی ارزش و جایگاهی در میان اکثریت مردم در ایران ندارد و اینرا اعتراضات وسیع دیماه ۱۳۹۶ به وضوح بیان و حک نمود، رژیم سرمایه داری در ایران به بهانه جنگ و مناقشات منطقه ای و تحریم، فشار فقر، فلاکت  و گرانی بیشتری به مردم در ایران وارد کرده است. وحشت از رشد اعتراضات و وسیعتر شدن همکاری ها در جنبش های اجتماعی، حمله وحشیانه، دستگیری و برگزاری بیدادگاه همراه با احکام سنگین و قرون وسطائی را تشدید کرده است. ترس ازسرنگونی وچنگ انداختن و التماس از دولتهای غربی برای ادامه حیات رژیم اسلامی کاملا مشهود است.

اعتراضات و اعتصابات به شکل فعال در جریان است و حضور فعالترجنبشهای اجتماعی را شاهدیم، همبستگی و حمایت و همکاری وسیعتر از گذشته به چشم میخورد، نقش فعالتر زنان کارگر و زحمتکش و فراتر رفتن از مبارزات تدافعی به تعرضی را شاهدیم. شاهد استقلال مبارزاتی و مبارزه برای حفظ و ایجاد تشکلهای مستقل کارگران، زنان و دیگر نیروهای اجتماعی هستیم که فعالانه به امر تحکیم و تقویت مبارزات روزمره خویش می اندیشند، کارگران و زحمتکشان در کناردیگر خواسته های خود خواست آزادی را نیز افزوده اند. مبارزه با سیاستهای نئولیبرالیسم، مبارزه علیه خصوصی سازی و خواست اداره و تصمیم گیری جمعی در تشکلهای مستقل کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی قوی تر شده است.

مجمع بر ایجاد هر چه بیشتر تشکلهای کارگری در ایران، قوی تر کردن اعتراضات به شکل وسیعتر و اجتماعی تر و دخیل کردن بیشتر بدنه کارگری و نیز دقیقتر کردن شکل کار شورایی وایجاد شوراهای کارگری و مردمی وضرورت پیشروی هر چه بیشتر طبقه کارگر در مبارزه با نظام گندیده سرمایه داری اسلامی تاکید کرد.

مجمع عمومی تاکید به مشارکت نظری فعالتر با فعالین داخل که با تحمل سختی، جنبش کارگری را هر روز قوی تر و پاربرتر به پیش میبرند، نمود و توافق شد که فعالتر در مباحث مربوط به جنبش کارگری شرکت نماید. نهادهای همبستگی که جزیی از جنبش کارگری هستند در کنار و همراه جنبش ایستاده و از هیچ یاری و کمکی دریغ نخواهند کرد. انتقال تجربه دیگر بخشهای کارگری در سطح جهانی و نیز همبستگی با اعتراضات و اعتصابات کارگری از دیگروظائف ضروری نهادها تاکید گردید.
مجمع ضمن فعالیت بر قوی تر کردن واحدها ی محلی ، برفعالیت در سازماندهی برای ایجاد هر چه بیشتر تشکلهای حامیان کارگران و مدافع جنبش کارگری درامر کمک رسانی بر پیشروی طبقه کارگردر خارج از کشور، تاکید نمود.
مجمع عمومی گروه کاری برای بررسی و تهیه نقشه عمل برای متشکل ترکردن فعالین و طرفداران جنبش کارگری را انتخاب نمود.
مجمع در مورد فعالیت عملی نهادها، کمیسیونها و گروههای کاری بحث و شورو مشورت نمود و برنامه های دور آتی را به تصویب رساند.
برگزاری جلسات تجارب کارگری، انتشار بولتن اخبارکارگری به زبان فارسی و انگلیسی و نیز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، گرامیداشت جانباختگان خاتون آباد، فعالیت برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و نیز توجه به اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار، بخشی از فعالیتهای دور آتی نهادهای همبستگی است که نهادها با توجه به استقلال و با توجه به توان و امکانات در محل فعالیتهای مختلفی را در دستور کار واحد خود قرار خواهند داد.
مجمع عمومی گروه کاری برای بازبینی مصوبات نهادها و نیز برگزاری جلسه اعضا برای بحث و سازماندهی بهتر کمک مالی به جنبش کارگری را تصویب نمود.

چند قطعنامه پیشنهادی در مورد اوضاع سیاسی ، جنبش کارگری و تامین معیشت همگانی تهیه شده بود که مجمع عمومی جمعی را منتخب نمود تا قطعنامه های مذکور را در یک قطعنامه گنجانده و برای تصویب در اختیار نهادها گذاشته شود.
پیام به کارگران ایران و پیام به کارگران و تشکلهای جهانی تصویب شود و پیام به خانواده زندانیان وجانباختگان برای به روز شدن به عهده گروه کاری و تهیه پیام نهایی توافق نمود.
مجمع عمومی برای پیشبرد فعالیتهای دور آتی هیئت هماهنگ کننده غیرمتمرکز ۳ نفره را از سه کشور ( آلمان – انگلیس- سوئد) انتخاب نمود و با سرود انترناسیونال مجمع عمومی دوازدهم به کار خود خاتمه داد.

دوازدهمین مجمع عمومی
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور
http://nahadha.blogspot.com/  https://t.me/nahadhayehambastegi
آگوست ۲۰۱۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.