محاکمه رسول طالب مقدم به تهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

این فعال سندیکایی فردا چهارشنبه قرار است درشعبه ۲۶  مورد محاکمه قرار می گیرد ….

——————————————————

1604

سید رسول طالب مقدم یکی ازرانندگان خطوط بی آرتی و ازبازداشتی های روزجهانی کارگر درمقابل مجلس بهارستان میباشد که دراعتراض به وضعیت گرانی و معیشت کارگران  توسط عوامل امنیتی  مقابل مجلس بازداشت شد و با وثیقه ۲۸۰میلیون تومانی ازبند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد و به ا تهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و اخلال در نظم و آرامش عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم شد .

این فعال سندیکایی فردا چهارشنبه قرار است درشعبه ۲۶ با اتهامات قید شده مورد محاکمه قرار گیرد.

vahedsyndica@

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.