شمارۀ ۴۹ سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

شمارۀ ۴۹ سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-49.pdf

1580

شمارۀ ۴۹ سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-49.pdf

——————————————————————————
www.asrejadid.org
www.facebook.com/workersocialism
workersocialist.org

——————————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.