اتحادیه آزاد کارگران ایران: شاپور احسانی راد دستگیر شد

امروز دوشنبه هفتم مرداد حدود ساعت ۱۲ ظهر  نیروهای امنیتی با یورش به محل کار شاپور احسانی راد وی را دستگیر کرده و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. ….

1549

شاپور احسانی راد از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی ( بستا) می باشد. شاپور احسانی راد بعد از بازنشستگی با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از روز ششم اردیبهشت ماه در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که مأمورین امنیتی در همان محل کار وی رادستگیر کرده و با خود برده اند.

موج گسترده حمله به کارگران و فعالین سایر عرصه های اجتماعی در شرایطی صورت میگیرد که تعرض همه جانبه به معیشت و زندگی آحاد جامعه روز بروز افزایش یافته و نهادهای امنیتی و قضایی در مقابل هر نوع صدای حق طلبی کارگران و سایر مزدبگیران با برخوردهای امنیتی به سرکوب فعالین عرصه های مختلف اجتماعی می پردازند. در ماه های اخیر و همزمان با سرکوب دیگر تشکل های کارگری و اجتماعی تعرض جدی به اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران صورت گرفته است که هم اکنون جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان به سر میبرد و برای پروین محمدی، ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی، هادی سلیمانی و مهدی فخری نیز پرونده های قضایی در جریان است.

شاپور احسانی راد هیچ جرمی غیر از طرح مطالبات صنفی خود و دیگر کارگران مرتکب نشده است. نهادهای حاکمیتی با امنیتی کردن فعالیت های صنفی درصدد سرکوب هر نوع صدای حق طلبی ما کارگران هستند اما جنبش عظیم مطالباتی کارگران ایران در مقابل این همه بی حقوقی و سرکوب ساکت نخواهد نشست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن دستگیری شاپور احسانی راد و در اعتراض به تعرض همه جانبه به اعضای خود و سایر کارگران و مزدبگیران از هر طریق ممکن دست به اعتراض خواهد زد و از تمامی تشکل های کارگری داخلی و بین المللی میخواهد تا با اعتراض به دستگیری کارگران ایران خواهان آزادی تمامی کارگران بازداشتی شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- هفتم مرداد نودوهشت

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.