فراخوان جهت تجمع بازنشستگان در برابر مجلس

از شما دعوت می شود ، در روز ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۰ مقابل مجلس، با گامهای استوار و حضور پرشور، اعتراض خود را نسبت به بیعدالتی و تبعیض و عدم اجرای کامل قانون و مدیریت خدمات کشوری اعلام کنید. ….

farakhan

بازنشستگان ارجمند و فرهیخته
همانطور که خود شما با تمام وجود رنجهای دوران اشتغال را لمس کردید، و هر روز به امید فردایی بهتر واقعیات و امیدهای زندگی شما به تخیل پیوست، گمان میرود که خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما بر نمیدارند و برآنند که با مستمری بخور و نمیر ما، خوابها و رویای امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند، و ما همچنان دست نیازمان به سوی دامن بخشنده ی آنان دراز باشد.

آنچه ما در طول سالهای خدمت تجربه کرده ایم، این است که، انسانیت، حق و قانون بازیچه ی دست، مسئولین بی درد و مرفه است، حال گریز از این سرنوشتی که خدایان ثروت و قدرت برای ما رقم زده اند به همت والای شما بستگی قطعی پیدا کرده است.
به همین خاطر از شما دعوت می شود، در روز ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۰ مقابل مجلس، با گامهای استوار و حضور پرشور، اعتراض خود را نسبت به بیعدالتی و تبعیض و عدم اجرای کامل قانون و مدیریت خدمات کشوری اعلام کنید.

بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.