محمد علی اصلاغی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از زندان فشافویه آزاد شد

1311

سندیکای کارگران شرکت واحد:
محمد علی اصلاغی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع روزجهانی کارگر ۱۱اردیبهشت درمقابل مجلس بهارستان دستگیرشده بود، امشب چهاردهم اردیبهشت ساعت ۹ با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان فشافویه آزاد شد. وی هنگام‌ خروج اززندان مورد استقبال تعدادی ازهمکارانش قرارگرفت.
رضاشهابی و حسن سعیدی، وحیدفریدونی، ناصر محرم زاده و سیدرسول طالب مقدم دیگراعضای سندیکا همچنان در زندان فشافویه  و بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.