اطلاعیه “نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور”: سنت اول ماه مه را پاس داریم و به پیشروی مبارزات کارگران یاری رسانیم!

اول ماه مه روز هم پیمانی بیشتر طبقه کارگر برای اتحاد و همبستگی اش بر علیه نظام بربریت سرمایه داری است. بنابراین، رمز پیروزی متحقق نمودن این اتحاد، در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. ما نهادی هبستگی با این روند و در کنار طبقۀ کارگر و تمامی مبارزین، به پیشواز اول ماه مه میرویم. ….

———————————————

سنت اول ماه مه را پاس داریم و به پیشروی مبارزات کارگران یاری رسانیم!

روز اول ماه مه فرصتی است که طبقه کارگر و پیشروان جنبش کارگری برای ارتقای مبارزات کارگران، بهم مرتبط کردن و سراسری کردن آن گام اساسی برداشته و بر بستر این مبارزات، تلاش برای برپائی تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران را گسترش بخشند و بدینوسیله گامی دیگر در همسوئی وهمراهی با اکثریت عظیم مردم برای آزادی و برابری و تغییر بردارند.
امسال در شرایطی خود را برای برگزاری روز تاریخی کارگر آماده می‌کنیم که طبقه کارگر ایران سالی بسیار دشوار و توأماً سرشار از مبارزه را علیه تاخت‌ وتاز کلیت نظام اسلامی به حقوق زحمتکشان پشت سر نهاده و توشه‌ای غنی از تجربیات مبارزاتی سال گذشته را با خود دارد. سال پشت سرگذاشته ، به‌ واقع یک سال مبارزاتی بی‌نظیر طی چهار دهه گذشته بود. مبارزات همه جانبه کارگران سراسر کشور در سطوح خدمات- تولیدی و صنعتی  اعم از : معادن – شهرداری ها – هپکو- پیتروشیمی ها – عسلویه و فازهای گوناگون آن و مقاومت یکپارچه و مخالفت کارگران هفت تپه و فولاد اهواز، با سیاست‌های ضد کارگری و نئولیبرالیستی حاکم ، رودررویی با تهاجم  غارت اموال عمومی که زیرعنوان “خصوصی‌سازی” توسط چرخه سرمایه داری نظام حاکم انجام می‌گیرد، منطقه وسیع خوزستان را به قطب مبارزه بدل ساختند ؛ پیگیری مطالباتی کارگران نیشکرهفت تپه و فولاد اهواز بستری برای تحرک بیشتر فعالین دانشجویی ، معلمان و بازنشستگان و همگرایی چپ ها در جامعه پدید آورد که دانشجویان با شعار     « فرزند کارگرانیم! کنارشان می مانیم!» و شعار «نان، کار، آزادی، اداره شورایی» متجلی شد. طرح شعار «اداره شورایی» و تبلیغ وسیع آن به عنوان الگوی اداره جامعه که در پیوند با اعتراضات کارگری خوزستان طرح شد، محملی برای طرح بدیل مستقل کارگران و اکثریت عظیم هم سرنوشتان اعماق در برابر آلترناتیوهای ضد انقلابی فراهم آورد. بویژه نقش زنان کارگر در این مبارزات نقطه عطفی را بر فعالیت های اجتماعی زنان در جامعه گشود.
تا جایی که در برابر سیل سراسری ویرانگر کنونی، این شعار به طور عمومی در عمل پیاده شد و توده های سیل زده سریعاً با سازماندهی و ایجاد کمیته های یاری رسانی و  شوراهای مردمی، بپا خاسته و با طرد  و پس زدن عوامل سپاه و عناصر حکومتی به یاری رسانی به یکدیگر و نجات باقیماندۀ هستی خود پرداختند.اما همین فضای دیروزی تمامیت خوزستان بدل به ویرانه ای شده که زیر ساخت های این صنعت و نیزارهای نیشکر محصور درسیلاب شده و بیکاری فزونی یافت و در برابر ساماندهی کمیته ها و تشکل های شورایی و یاری رسانی ها به سیل زده گان، حاکمیت به رودررویی و دستگیری فعالان این عرصه ها در جنوب کشور روی آورده است. این خود درپیکار اول ماه مه امسال بیش از پیش به امر مطالباتی کارگران بدل خواهد شد.

طبقه کارگرایران برای دستیابی به مطالبات بیشمار خود همچون گذشته، نیازمند سازمانیابی تشکل مستقل وطبقاتی خود است. برای موفقیت درمبارزه  پیش روی، وحدت همه بخش های طبقه کارگر( کارگران مناطق و بخش های مختلف اقتصاد، کارگران زن و مرد، کارگران ملیت های مختلف و مهاجر، بازنشستگان ، بیکاران) وهمکاری همه تشکل های کارگری ایران، یک ضرورت حتمی و غیرقابل اجتناب است. ضرورتی که همه وجدان های آگاه جنبش کارگری به خوبی به آن واقف هستند. اول ماه مه فرصت دیگری برای ما مدافعین طبقه کارگر است که اعلام داریم ؛ به میدان آمدن طبقه کارگر متشکل و سازمانیافته و همراهی  دیگر جنبش های ترقی خواهانه و پیشرو برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب اجتماعی ، تنها راه واقعبینانه رهایی از مصائب نظام سرمایه داری و دست یافتن به آزادی و برابری است .خواست آزادی کارگران و معلمان و دیگر زندانیان سیاسی ورهایی از بلاتکلیفی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ، علی نجاتی و … مبارزه برای آزادی آن‌ها در پرچم اول ماه مه امسال خود نمایی خواهد کرد. یاری رسانی همه جانبه به کودکان و زنان سیل زده و حمایت همه جانبه از آنان تبلور فعالیت برجسته اول ماه مه امسال خواهد بود.
درشرایطی که جامعه وارد دوره بحران سیاسی و انقلابی می شود که از یکسو فروماندگی نظام  حاکم در عمل نمایان واز سوی دیگر شور و شوق انقلابی اکثریت جامعه را فرا گرفته است ، توده ها برای دخالت مستقیم در سیاست و سرنوشت جامعه به ضرورت ایجاد نهادهای اعمال حاکمیت خود از جمله تشکل ها و نهاد ها و شوراهای مستقل مردمی روی می آورند.ما از تشکیل شوراهای مردم در محل ¬ها و شهرها و محیط های کارگری با هر گرایش سیاسی که داشته باشند، وسیعا حمایت می کنیم. پرواضح است که کارگران در جریان نبرد روزانه شان با سرمایه در فرایند تولید، آگاهی، اعتماد به نفس و ضرورت سازمانیابی را به دست می آورند، کارگران فقط به نیروی خود آزاد می شوند.
ما برآنیم که به جای پناه بردن به فرقه گرایی و انحصار طلبی که عملا هیچ کمکی به همبستگی مبارزاتی و بهبود موقعیت جنبش کارگری و برآمد آن به عنوان هدایتگر اعتراضات مردم نمی کند، باید از هر راه ممکن و با بهره جویی از همه ظرفیت های موجود به تقویت جنبش مبارزاتی پرداخت. ما در این راه ، نه خسته می شویم، نه جا می زنیم، نه ناامید می شویم، بر عکس بر وظایف اساسی مان در یاری رسانی به مبارزه طبقه کارگر و پیکار برای رهایی لحظه ای و ذره ای کوتاهی نخواهیم کرد.

روز همبستگی بین المللی کارگران برای ما در ایران بویژه به این معنا نیز هست که در تقابل با شعارهای نژادپرستانه و ضد کارگران خارجی و تفرقه افکنانه عوامل وابسته به رژیم، دوش به دوش کارگران خارجی مقیم ایران بویژه زحمتکشان افغانستانی، علیه رژیم های حاکم در ایران و افغانستان متحد شویم.

اول ماه مه روز هم پیمانی بیشتر طبقه کارگر برای اتحاد و همبستگی اش بر علیه نظام بربریت سرمایه داری است. بنابراین، رمز پیروزی متحقق نمودن این اتحاد، در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است.
ما نهادی هبستگی با این روند و در کنار طبقۀ کارگر و تمامی مبارزین، به پیشواز اول ماه مه میرویم.

امسال تشکلهای کارگری در ایران ضمن انتشار بیانیه مشترک اول ماه مه، و نیز طرح مطالبات و آلترناتیو خود، فراخوان گردهمائی مشترکی در ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ در مقابل مجلس داده اند و نیز در ۱۲ اردیبهشت گردهمائی سراسری به مناسبت روز معلم ساعت ۱۰ در مقابل ادارات آموزش و پرورش از طرف تشکلهای معلمین برای گرامیداشت این روز فراخوانده شده است. هر دو گردهمائی ها از حمایت و پشتیبانی وسیع کارگران، معلمین، بازنشستگان، دانشجویان و … برخوردار بوده است. نهادهای همبستگی ضمن استقبال و حمایت از این گردهمائی ها و فراخوانهای تجمعات اعتراضی  در ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت در ایران، اخبارو گزارشات را زیر نظر داشته و برای اطلاع تشکلهای کارگری در سطح جهانی ارسال خواهیم کرد.

گرامی باد اول ماه مه ، روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان
پیش بسوی ایجاد شوراهای کارگری و مردمی و مبارزه متحد علیه رژیم اسلامی
نان ـ کار ـ آزادی ، اداره شورایی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  – خارج از کشور
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.