فراخوان اول ماه مه گزارشگران: باید یکصدا شویم و طرحی دیگر اندازیم! – لیست ابتدائی

زنان هفت تپه با شرکت فعال خود و مقاومت  سپیده قلیان در برابر تجاوزات ماموران امنیتی بازتابی گسترده در جامعه داشته و عملن امروز مبارزات کارگری به جریان اصلی  برای تغییر تبدیل شده است. به این حرکت باید همبستگی معلمان, کارمندان کم درآمد و دیگر نیروهای دمکراتیک را اضافه کرد.اکثریت مردم ایران در جستجوی خلاصی از این وضع فلاکت بار هستند. اکثریت عظیم مردم به فروماندگی ودر ماندگی رژیم حاکم پی برده اند و با اعتراضات و خروش سراسری بارها مشروعیت این رژیم ضد انسانی را اعلان کرده اند و بدیل های سلطنت و مجاهدین را که آمریکا ،اسرائیل وعربستان حامیان آنها هستند, دیگر قبول ندارند. ….

اول ماه مه امسال را به نقطه عطفی برای بسیج ومتشکل کردن گرسنگان و توده های وسیع مردم  برای پیروزی شان  تبدیل کنیم.

هرچه میگذرد بحرا ن ساختاری نظام بحران زده و مفلوک سرمایه داری جمهوری اسلامی عمیق تر شده ،فروماندگی حاکمیت در عمل خود رانشان میدهد  و طبقه حاکم در مانده ودیگر توانائی  ادامه حاکمیت اش را ندارد و جنازه اش در خیابان ها ست. این وظیفه  بر عهده طبقه کارگر و عظیم ترین جنبش توده ای است که برای همیشه این لاشه متعفن را به گورستان تاریخ بسپرد.

در سمت دیگر
طبقه کارگر همراه دیگر گرسنگان به بزرگترین نیروی اجتماعی جامعه ایرا ن تبدیل شده که قادر است با نظمی انقلابی و براساس برنامه ای سیاسی که در برگیرندهی منافع اکثریت مردم باشد ، نظام کنونی را براندازد و نظمی نوین را مستقر نماید.

بیش از صد سال است که پیشتازان این طبقه پرچم سرخ  اول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگری را بر افراشته اند و هر ساله در شرایط شدید امنیتی در بر گزاری آن پافشاری کرده اند.سالی که گذشت یکی از پر شور ترین سال های مبارزات کارگری بود . مقاومت کارگران هفت تپه ، فولاد اهواز و هپکو اراک بویژه پشتیبانی سراسری دیگر نیرو های کارگری و دمکراتیک از آنها  در عمل همبستگی سراسری را گام بزرگی به پیش برده است.

زنان هفت تپه با شرکت فعال خود و مقاومت  سپیده قلیان در برابر تجاوزات ماموران امنیتی بازتابی گسترده در جامعه داشته و عملن امروز مبارزات کارگری به جریان اصلی  برای تغییر تبدیل شده است. به این حرکت باید همبستگی معلمان, کارمندان کم درآمد و دیگر نیروهای دمکراتیک را اضافه کرد.اکثریت مردم ایران در جستجوی خلاصی از این وضع فلاکت بار هستند. اکثریت عظیم مردم به فروماندگی ودر ماندگی رژیم حاکم پی برده اند و با اعتراضات و خروش سراسری بارها مشروعیت این رژیم ضد انسانی را اعلان کرده اند و بدیل های سلطنت و مجاهدین را که آمریکا ،اسرائیل وعربستان حامیان آنها هستند, دیگر قبول ندارند.

آمدن به میدان در روز اول ماه مه  با وسعتی بس گسترده, همبسته وفشرده و با اعلام بدیلی کارگری که در خدمت عظیم ترین نیروهای توده ایست یعنی نود ونه درصد ی ها شرایط را برای پاسخ به چه باید کرد فراهم می سازد. زمینه ی چنین وظیفه ای چنانچه از هم اکنون به تدارک آن در میزانی وسیع و عمومی بپردازیم می تواند فراهم شود .

شرط پیش روی
باور به طبقه کارگر و توده های عظیم مردم ایران است که تنها نیروی واقعی اجتماعی اند که می توانند  به بحران  کنونی  خاتمه دهند وراه را برای ایجاد  جامعه ای دمکراتیک و برابر ،مستقل از ارتجاع داخلی, امپریالیستها وارتجاع جهانی  باز کنند.

باور به قدرت و اراده راسخ این طبقه ی بزرگ اجتماعی و پیوند آن با وسیعترین نیرو های توده ای تهیدست است .

باور به همبستگی حداکثری و یگانه مدافعان حقیقی کارگران در داخل و خارج کشور و در حمایت از جنبش کارگری ایران است.

باید اول ماه مه را به پرچمی برای همصدا شدن ، بدور از فرقه گرا یی و خود مرکز بینی تبدیل کرد.

باید همصدا شویم ،باید اول ماه مه را به پرچمی سراسری برای همبستگی و متشکل کردن طبقه کارگر و پشتیبانی از ایجاد تشکل سراسری آنان تبدیل کنیم.

باید اول ماه مه را به پرچمی برای همنوایی توده های میلیونی ،این سازندگان واقعی تاریخ در اتحادی از زنان ومردان ، جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی, ملیتهای ستمدیده و کلیه اقشار ستم دیده تبدیل کنیم.

اول ماه مه امسال را به کارزاری سراسری، با شرکت وسیعترین نیروهای توده ای برای ایجاد بدیلی کارگری در مقابل بدیل های امپریالیستی و ارتجاعی تبدیل کنیم.

ما فعالین سیاسی پشتیبان منافع عمومی کارگران و ستمدیدگان کشورمان بر این باوریم که هر گونه بی اعتنائی به ملزومات و ضرورتهای مبارزاتی آنان در این برهه از زمان اقدامی خلاف منافع طبقاتی آنهاست.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران جهان

۲۶٫۰۳٫۲۰۱۹
gozareshgar1001@yahoo.de
www.gozareshgar.com
آمادور نویدی – اسماعیل فتاحی – ابراهیم پویان – امیر میرزائیان -  بهرام سلطانی – بهزاد بارخدائی – بهنام چنگائی – بهروز سورن – بهرام رحمانی – پیروز زورچنگ – پروانه قاسمی -  پرویز میرمکری – پروین ریاحی -  جابر کلیبی -  حسن حسام – ح. ریاحی  – داود احمد لو – رضا بی شتاب – رسول شوکتی – ژاله سهند – سوسن شهبازی -  سیامک مویدزاده – سیاوش کارساز – – صدیق جهانی – علی پیچگاه – علی خدری – غلام عسگری -  شروین رها – کامبیز گیلانی – ک. الوند – کاوه دادگری – محمد محبی – محسن رضوانی -  ملیحه تیره گل – مهران زنگنه – منوچهر تقوی بیات – مجید مشیدی -  ندا نوآور – نادر ثانی

***
کانون همبستگی با مبارزات کارگری در ایران ـ فرانکفورت
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
شورای هماهنگی علیه کشتارهای جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران )
عصر آنارشیسم

***
اشتراک وورد پرس
سایت لجور
اتحاد کارگری
میهن تی وی
سایت عصر آنارشیسم
سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی
وبلاگ اخگر
سایت رضا بی شتاب
سایت گزارشگران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.