شمارۀ ۴۵ سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

در این شماره: میزگرد نشریه “سوسیالیسم کارگری” پیرامون روز جهانی زن و روند صلح احتمالی با طالبان ….

——————————————————————————

1177

شمارۀ ۴۵ سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-45.pdf

——————————————————————————
www.asrejadid.org
www.facebook.com/workersocialism
workersocialist.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.