نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور: پیروزی جنبشهای اجتماعی بدون حضور فعال زنان امکانپذیر نخواهد بود!

این روز را همگام و همصدا به تمام زنان و مردان مبارز و  آزاده ایی که در راستای نیل به اهداف مشترک طبقاتی برای رهائی کل زنان جامعه مبارزه می نمایند شادباش میگوئیم با امید به پیشروی جنبشهای اجتماعی که بخش عظیم زنان را در بر میگیرند، و بدون حضور متشکل و مبارزه آنها هیچ جنبشی در رسیدن به خواستها و مطالباتش به پیروزی نخواهد رسید. باشد که با ایجاد تشکل مستقل ، زنان بتوانند حلقه های جنبش های اجتماعی در ایران را بهم پیوند دهند. ….
——————————————————

پیروزی جنبشهای اجتماعی بدون حضور فعال زنان امکانپذیر نخواهد بود!

تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی و با بکار بردن قوانین متحجر قرون وسطایی زنان با بیشترین تبعیضات جنسیتی و طبقاتی روبرواند. باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنها از اشتغال، وابسته کردن هرچه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون زنان، “کودک همسری” کودکان دختری که به اجبار به ازدواج مردان سن و سال دار در می آیند (نوعی خشونت سیستماتیک است که ارتجاع اسلامی به خانواده های تهیدست تحمیل میکند)، حجاب اجباری، نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان، به مدد قوانین اسلامی دست مردان در تمام امورات و شئونات زندگی زنان و اعمال انواع و اقسام خشونتها باز گذاشته شده است. اعتراض و مبارزه هر روزه زنان در ایران علیه این همه نابرابری و بربریت جمهوری اسلامی در طول چهار دهه به اشکال مختلف و مداوم ادامه دارد.  واز آنجا که موقعیت زنان در هر جامعه ای بازتابی از ساختار سیاسی و روابط  اقتصادی طبقات حاکم است پس هر گونه تلاش برای لغو قوانین زن ستیزانه ماهیتی سیاسی بخود گرفته و برعلیه نظام حاکم خواهد بود.

ما شاهد بوده ایم که در خیزشهای توده ایی که بر علیه نظام سرمایه جمهوری اسلامی صورت می گیرد، زنان در صف مقدم اعتراضات قرار دارند در خیزش دیماه که همزمان در صد شهر ایران توده های ستمدیده ایران بر علیه نظام اسلامی سرمایه به اعتراض برخاستند و خیابانها را با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به تصرف خود درآوردند، زنان در صف مقدم، بخش عظیم این مبارزه را برعلیه نظام زن ستیز و ضد بشر اسلامی به خود اختصاص دادند. بعد از خیزش دیماه کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و….. زنان کارگر نیشکر هفت تپه با حضور گسترده خود همدوش با کارگران مرد هم طبقه خود حول شعار ” نان، کار، آزادی و مدیریت شورایی” حماسه آفریدند. این زنان آگاه به منافع طبقاتی خود نه تنها به خواستها و مطالبات کارگری در کنار همرزمان کارگرشان حقانیت دادند، بلکه ثابت نمودند که  مبارزات زنان علیه هر نوع ستم و بردگی کاملا طبقاتی است و فقط در مبارزه مشترک با هم طبقه ایهای کارگر مرد متحقق خواهد شد.

اما رژیم با وحشت از نیروی زنان و پتانسیل بالای مبارزاتیشان آگاهانه با سرکوب و انواع و اقسام تبعیضات جنسیتی دائما در پی حذف این نیروی عظیم میباشد.  بر این مبنا ما شاهد هستیم سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر زنان تحمیل کرده اند؛ ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه همراه با بهره کشی همیشه در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، از اینرو، مبارزه بر علیه ستم بر زنان، نمی تواند جدا از مبارزه طبقاتی  بر علیه سیستم سرمایه داری باشد. تنها با نابودی مناسبات سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی است که زنان از ستم جنسیتی و طبقاتی رها خواهند شد.

این روز را همگام و همصدا به تمام زنان و مردان مبارز و  آزاده ایی که در راستای نیل به اهداف مشترک طبقاتی برای رهائی کل زنان جامعه مبارزه می نمایند شادباش میگوئیم با امید به پیشروی جنبشهای اجتماعی که بخش عظیم زنان را در بر میگیرند، و بدون حضور متشکل و مبارزه آنها هیچ جنبشی در رسیدن به خواستها و مطالباتش به پیروزی نخواهد رسید. باشد که با ایجاد تشکل مستقل ، زنان بتوانند حلقه های جنبش های اجتماعی در ایران را بهم پیوند دهند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
6 مارس ۲۰۱۹ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.