اعلامیۀ سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان به پیشواز هشت مارچ

بیایید در مصاف با سناریوی پیچیده شدۀ نیروهای سیاه اسلام سیاسی و حامیان بین¬المللی آن ها در هشتم مارچ امسال در دفاع از برابری زن و مرد و نه به اپارتاید جنسی و راه حل¬های امپریالیستی، صف جنبش آزادیخواهانه و مترقی را شکل دهیم و پرچم رهایی جامعه از بلاهت جنگ و جنایت و نیروهای حامل و عامل آن را بر افرازیم. ….

1131

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان به پیشواز هشت مارچ

در آستانۀ هشت مارچ، روز جهانی مبارزه برای رفع ستم جنسیتی، تبعیض و نابرابری زن، تحولات سیاسی بزرگی در جامعۀ افغانستان در حال وقوع است. پیامد احتمالی تحولات سیاسی در شُرف تکوین، یعنی پروژۀ صلح امپریالیسم امریکا با طالبان، خوف و هراس زیادی را در میان مردم به خصوص فعالان سیاسی – اجتماعی به شمول زنان بار آورده است. مردم علی العموم و جنبش های اعتراضی، مترقی و برابری طلب به ویژه سوسیالیست ها از یک دست شدن نیروهای ارتجاعی و تحکیم سلطۀ بلامنازع شان بر سرنوشت جامعه نگران اند و این در حالی است که قدرت حاکمه، احزاب و شخصیت های حامی نظام کنونی و قدرت های جهانی بر طبل “صلح” ارتجاعی کوبیده و راه را برای عروج ارتجاع اسلامی در یک هیأت یک دست بر سریر قدرت هموار می سازند. نتیجۀ یک چنین سیاستی چیزی نیست جز سیطرۀ هرچه بیشتر نیروها و باورهای ارتجاعی ضد زن و إعمال اپارتاید و راندن زنان به پستوهای خانه¬ها.

اگر جنبش زنان و جنبش¬های آزادیخواه در پیشاپیش آن ها فعالان سوسیالیست طبقۀ کارگر از جا نجنبند و تماشاچی منفعل ریژۀ گُردان ارتجاع زیر لوای “صلح و آشتی” بمانند، اندک منفذ و روزنه¬یی که گشوده شده است را بورژوازی جهانی و ایادی محلی آن¬ها برای تأمین منافع سیاسی، اقتصادی و استراتژیک شان نیز گِل خواهند گرفت و سیاهی و تباهی بار دیگر بر گسترۀ جامعه مستولی خواهد شد. این مخاطره، باوجود ادعای نماینده¬گان بورژوازی مبنی بر این که طالبان رام شده اند و به “ارزش” های دموکراتیک و “دست¬آوردها” التزام دارند، یک مخاطرۀ عینی و جدی است. امر آزادی، برابری و حقوق جهانشمول انسان ها و در این زمینۀ مشخص رهایی، رفع تبعیض و ستم از زن که در ۱۸ سال قبل از امروز بورژوازی جهانی به سردمداری امریکا آن را بهانۀ جنگ و ایلغارش به افغانستان قلمداد می¬کرد، مانند همیش تابع منافع امپریالیستی امریکا و متحدانش بوده و این را تجربۀ تلخ زنان در افغانستان هم در گذشته و هم امروز به واضح¬ترین شکل بیان می¬کند. عقبگردهائی که روند جاری بار می-آورد، در غیاب یک جنبش نیرومند سوسیالیستی و آزادیخواه، تبعات طولانی، اسفبار و ماندگاری خواهد داشت. سرمایه داری جهانی با حمایت از جنبش های ارتجاعی و تقویت ایدئولوژیها و ارزش¬های عقبگرا و عصر حجری در جغرافیای افغانستان در کنار جنگ و بربریت، زمینه یی را فراهم آورده است که بیم آن می¬رود تا مردم بی¬زار از جنگ و گرفتار در تنگنای فقر و محنت به داعیۀ “صلح ارتجاعی” باور کنند و “امنیت” زیر سلطۀ ارتجاع و حامیان بین¬المللی آن را با قربانی نمودن خواست¬ها و مطالبات آزادیخواهانه از جمله حقوق زنان ترجیح دهند.

سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان نیک می¬داند که ستمکشى زن و تبعیض براساس جنسیت، و همچنان اشکال دیگر ستم و نابرابری امروزه محصول نظام سرمایه¬داری است؛ بنابراین ستمگری و تبعیض نسبت به زن در ابعادی در متعارف-ترین شرایط در مناسبات کاپیتالیستی نیز موجودیت دارد؛ اما آنچه که امروز و در وضعیت خطیر کنونی اهمیت دارد این است که حقوق زنان و آزادی¬های نیم بند کنونی در بده و بستان¬های نیروهای ارتجاعی به ساده¬گی وجهی¬المعامله قرار گیرد و قربانی گردد؛ این ظرفیت و تمایل ایدئولوژیک در میان همۀ جریان¬های اسلام سیاسی اعم از مجاهد و طالب و ناسیونالیست¬های تباری و حاکمیت پوشالی وجود دارد. بعید نیست که بار دیگر و این بار با مجوز و حمایت آشکار قدرت¬های سرمایه¬داری امارت اسلامی سرمایه مهندسی و بر گردۀ مردم زحمتکش از زن و مرد تحمیل گردد.

زنان و مردان آزادیخواه!
بیایید در مصاف با سناریوی پیچیده شدۀ نیروهای سیاه اسلام سیاسی و حامیان بین¬المللی آن ها در هشتم مارچ امسال در دفاع از برابری زن و مرد و نه به اپارتاید جنسی و راه حل¬های امپریالیستی، صف جنبش آزادیخواهانه و مترقی را شکل دهیم و پرچم رهایی جامعه از بلاهت جنگ و جنایت و نیروهای حامل و عامل آن را بر افرازیم. در دل وضعیت کنونی و پروسه های جاری مبارزه براى بهبود موقعیت زنان و تغییر قوانین به نفع آن¬ها و وادار ساختن قدرت حاکمه به تمکین به خواست و مطالبات مردم امر فوری و حیاتی است؛ سازمان سوسیالیست¬های کارگری از همۀ کنشگران جنبش آزادی زن، احزاب، سازمان¬ها، نهادها و فعالان کارگری چپ و مترقی می¬خواهد که در صف مقدم این مبارزه بایستند و مهمتر از آن آلترناتیو خودشان را پی ریزی نمایند.

زنده و فرخنده باد هشتم مارچ!
زنده باد سوسیالیسم!

سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان
حوت ۱۳۹۷؛ مارچ ۲۰۱۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.