“از دور، از نزدیک”، گفتگوی کارگری با علی پیچگاه / فیلمی از عباس سماکار

گفتگو با علی پیچگاه نماینده کمیته اعتصاب کارگری و شورای کارگران شرکت نفت در سال ۱۳۵۷ فیلمی از عباس سماکار ژانویه ۲۰۱۹٫ ….

با همکاری وارش فیلم
تهیه کننده بهروز خباز

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.