گزارش جلسه سوم تجارب و مباحث کارگری در دفاع از تشکلهای مستقل کارگری در مقابل تشکل سازی های دولتی

در سه جلسه ایی که در این راستا برگزار شده است، بطور واضح و مشخص این پروژه ضد کارگری و بر علیه تشکلهای مستقل کارگران از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و همچنین به افشاگری افرادی که با کمک و حمایت نیروهای امنیتی و پلیسی برای متحقق نمودن این پروژه برگزیده شده اند، تا نوکر صفتی خود را به اربابان سرمایه دار، کارفرمایان و دولت منفورشان عملی کنند پرداخته شد. ….
——————————————–

جلسه سوم تجارب و مباحث کارگری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  در روز یکشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ – ۲۷ آبان ۱۳۹۷ در رابطه با توطئه رژیم اسلامی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حضور فعالین کارگری و دوستداران جنبش کارگری برگزار شد.

جلسه در فضایی که اکثریت حاضرین به اهمیت بحث پی برده و روی موضوع تمرکز کامل داشتند با جدیت پیش برده شد. تشکل سازی دولتی در تقابل با تشکلهای مستقل کارگری از بدو تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری تا به امروز همیشه در دستور کار حاکمان سرمایه برای جلوگیری از متحد شدن نیروی طبقاتی طبقه کارگر در دستور کار قرار داشته است. در این دوره هم جمهوری اسلامی به علت متزلزل شدن و اوضاع بشدت بحرانی که با آن روبرو است، کاملا از هر حرکت و متشکل شدن کارگران احساس خطر نموده، و بهمین دلیل، با تمام توان و استفاده از تاکتیکها و عوامل خود فروخته درون جنبش کارگری در پی بدیل سازی تشکلهای دولتی و دست ساز در تقابل با تشکلهای واقعی و مستقل کارگران می باشد.

مبارزه طبقاتی بین دولت سرمایه جمهوری اسلامی و طبقه کارگر از بدو سر کار آمدنش تا کنون ادامه داشته است. دولت و کارفرماها از شگردهای متفاوت از جمله ایجاد تشکلهای زرد دولتی همچون شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی و … به عنوان تشکلهای کارگری استفاده نموده اند. اما طبقه کارگر ایران با آگاه بودن به این امر نه تنها این تشکلهای دست ساخته را تشکلهای خود ندانسته بلکه بطور جدی و خستگی ناپذیر، سرکوبهای وحشیانه رژیم را تقبل نموده، تلاش نموده اند در تقابل با این تشکلهای زرد، تشکلهای مستقل خود را ایجاد نمایند.

بعد از مبارزه ایی پیگیر و کشمکش طولانی که بهای سنگینی هم برای آن پرداخته شده است، دو تشکل مستقل سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه به اراده و نیروی کارگران بوجود آمد.
این دو تشکل تا کنون با جو اختناق و سرکوبهایی که با آن مواجه شده اند توانسته اند نقش مهمی در پیشبرد مبارزات کارگران برای احقاق حقوق و مطالبات آنها را ایفاء کنند. با کسب دستاوردهای چشمگیر به یمن این دو تشکل امروز جنبش کارگری در سطح جامعه  توانسته همبستگی گسترده ایی را بین بخشهای مختلف جنبش و سایر جنبشهای اجتماعی بوجود آورد، که از مهمترین دستاوردهای آن افشای “سندیکاهای فرمایشی دست ساز دولتی” و عقیم نمودن این توطئه و جهت دادن جنبش کارگری به ایجاد “اداره شورائی به نیروی خود کارگران” میباشد.

در سه جلسه ایی که در این راستا برگزار شده است، بطور واضح و مشخص این پروژه ضد کارگری و بر علیه تشکلهای مستقل کارگران از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و همچنین به افشاگری افرادی که با کمک و حمایت نیروهای امنیتی و پلیسی برای متحقق نمودن این پروژه برگزیده شده اند، تا نوکر صفتی خود را به اربابان سرمایه دار، کارفرمایان و دولت منفورشان عملی کنند پرداخته شد. در این راستا یک اعلامیه تحت عنوان ” با تمام قوا به افشای تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!” از طرف نهادها در این جلسه قرائت شد که بیان کننده موضع شفاف و روشن نهادهای همبستگی در رابطه با این توطئه سندیکا سازی دولتی و چگونگی مقابله با آن و حمایت از سندیکای مستقل شرکت واحد می باشد. همچنین در رابطه با اعتصاب پر شکوه کارگران نیشکر هفت تپه از طرف نهادها همبستگی اطلاعیه ایی در این جلسه قرائت شد.

آنچه که تمرکز این جلسه و دو جلسه قبلی را بخود جلب نمود، اهمیت و حفظ این تشکلها  و حمایت گسترده از آنها میباشد. از اینکه در این برهه حساس از مبارزات پر تلاطم جنبش کارگری با نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نیاز به حمایت و تقویت جنبش کارگری در ابعاد گوناگونی می باشد اکثریت باتفاق جلسه در این رابطه هم نظری داشتند.  از جائیکه دوستان و رفقای حاضر در جلسه تصویر هممه جانبه تری از اوضاع و حرکتهای جنبش کارگری را داشتند ضمن مطرح نمودن حرکتهای وسیع نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز…. و همبستگی هایی که بین جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی بوجود آمده، این را نکته عطفی در پیشروی جنبش کارگری دیدند. و با این اعتقاد که طبقه کارگر با این درجه از رشد و آگاهی قادر خواهد بود این توطئه بدیل سازی سندیکای دولتی در تقابل با سندیکای شرکت واحد را خنثی نموده و کارگران را برای مقابله  ومبارزه با تاکتیک ها و    توطئه های بعدی رژیم آماده تر نماید.  همچنین در رابطه با مسکوت ماندن توطئه سندیکا سازی دولتی بر علیه سندیکای نیشکر هفت تپه که دولت بعد از شرکت واحد در دستور کار خود قرار داده بود بحث شد و جلسه روی این خم شد که آشتی ناپذیری مبارزات نیشکر هفته تپه سبب عقب نشینی دولت و کارفرماها در این رابطه شده است.

در بحثهای حاضرین ابهاماتی در رابطه با چگونگی مبارزات جاری کارگری و اینکه کارگران شرکت واحد با اتحاد و همبستگی توانسته اند مجمع عمومی کذایی دولت را با عدم رسمیت به رسوایی بکشند موجود بود.  با توضیح رفقای حاضر در جلسه سعی شد که توجه جلسه به این نکته داده شود که رسوا نمودن مجمع عمومی ایی که دولت و عوامل مزدور شرکت واحد ترتیب داده بودند، عدم شرکت کارگران شرکت واحد و افشای این حرکت ضد کارگری یک قدم رو به جلو است، اما جدال بین سندیکای شرکت واحد و کارفرماها و دولت هنوز به قوت خود باقی است، قطعا از تاکتیک ها و شگردهای دیگر برای ایجاد این سندیکاهای فرمایشی استفاده خواهد شد. در این راستا است که کارگران شرکت واحد با جلب نیرو و همبستگی از بخشهای دیگر کارگری در داخل و حمایت های   بین المللی باید با تمام قوا با این توطئه به مبارزه بر خیزند. حاضرین در جلسه موافق این بودند که از سندیکای شرکت واحد و مبارزات کارگری که بطور آشتی ناپذیری کل نظام جمهوری اسلامی را با شعار ” نان، کار، آزادی، اداره شورایی” زیر سوال برده اند باید بطور پیگیر حمایت و پشتیبانی نمود.

جمعبندی که می توان در رابطه با این سه جلسه ارائه داد به این ترتیب است:
۱٫ اکثریت حضار در جلسه با توجه به گرایشات مختلف فکری اما در استقلال جنبش کارگری به نیروی خود اتفاق نظر دارند.
۲٫ فضای جلسه از  پتانسیل بالای نقد نظرات و اقناع و کمک به هم نظری بیشتر برخوردار است. در واقع این را می توان از نکته قوت های این جلسه شمرد. این جلسات در راستای حساسیت نشان دادن به مسائل و معضلاتی که جنبش کارگری پیش رو دارد تا کنون مثبت بوده، حاضرین در اتاق با دنبال نمودن اتفاقاتی که در داخل ایران در رابطه با جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی در جریان است با آمادگی در جلسات حضور بهم میرسانند.
به این امید این سلسله جلسات با شرکت فعال دوستان و رفقای بیشتر بتواند شفافیت و هم نظری در سطح وسیعتری را ایجاد نموده، و در امر یاری رساندن و حمایت از جنبش کارگری مثمر ثمر واقع شود. همچنین فعالان و دوستداران جنبش کارگری بتوانند با مبارزه در خارج کشور به اشکال مختلف صدای آزادیخواهی کارگران را در سطح جهان منعکس نمایند.
نهادهای همبستگی با توجه به اهمیت مبارزات نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز…. جلسه بعدی را به مبارزات نیشکر هفت تپه اختصاص داده است. به این امید که با شرکت گسترده در این جلسه بتوان با هم نظری بیشتر به جنبش کارگری یاری همه جانبه ایی رساند.

در ضمن نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران با حمایت از سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد، و مبارزات نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و همچنین آزادی فعالین کارگری از جمله: اسماعیل بخشی، علی نجاتی، خبرنگار خانم قُلیان،  تشکلهای مترقی و پیشرو در سطح جهانی، کانونها و نهادهای مدافع حقوق کارگران را از این توطئه مطلع کرده اند و از آنها خواسته اند که بطور جدی و فعال از تشکلهای واقعی و مستقل کارگری و مبارزات کارگری در ایران پشتیبانی نمایند.

از اینرو جلسه بعدی نهادهای همبستگی از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری تحت عنوان اعتصاب کارگران هفت تپه ،کارگران گروه ملی فولاد اهواز و….”"
در روز یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ – ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۷ شب به وقت اروپای مرکزی و ساعت ۹ و نیم به وقت ایران برگزار خواهد شد.

همه کارگران، دوستداران، هواداران و علاقمندان به جنبش کارگری را فرا میخوانیم که فعالانه در این جلسات شرکت نموده و به هر شکل که میتوانیم به دفاع از تشکلهای مستقل کارگری و مبارزارت جاری طبقه کارگر در ایران پرداخته و قاطعانه به افشاگری تشکلهای دست ساخت رژیم و پروژه های ضد کارگری سرمایه داری در ایران بپردازیم.

گسترده تر باد تشکلهای مستقل کارگری

کمیسیون تجارب و مباحث کارگری
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.